December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LPKA2M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Általános és fejlődés-lélektani ismeretek
A tantárgy neve (angolul):Foundations of Developmental Psychology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
13 előadás
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Hogy a leendő tanárok tájékozottak legyenek a gyermekek fejlődését meghatározó bio-pszicho-szociális tényezők összefüggéseiben, ismerjék az életkori sajátosságokat, hogy ezekhez igazodva gyermekbarát iskolakultúra kialakításában tudjanak közreműködni. A fejlődési zavarokkal történő foglalkozás elősegíti az inkluzív iskolában az egyéni bánásmódot és a differenciáló pedagógiai módszereket. A tárgy épít meglévő pszichológiai ismeretekre.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a fenntarthatóság szempontjait a fejlődéslélektan társadalmi vonatkozásaira azaz a szocializációra történő reflexióval, az értékekkel kapcsolatos kritikus és reflektív gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg, valamint az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazásának (kutatás) hangsúlyozásával jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, rendszerek/ környezet kapcsolata a a hatásgyakorlás,
- reflektív tanulás szempontjai: kutatástervezés és ismeretalkalmazás során problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, mások és saját jogok tisztelete és méltányosság, tolerancia értékek szem előtt tartása.
- kurzus kapcsolódó módszertani elemei: értékek tisztázása, holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató ismeri a fejlődés- és gyermeklélektan eltérő megközelítésmódjait, Ismeri a fejlődés, érés, tanulás összefüggéseit. Az emberi fejlődést meghatározó tényezőket. Képes a fejlődési szakaszok felismerésére, képes felismerni a fejlődési egyenetlenségeket, a szocializáció sajátosságait.
Ismeri a mozgásfejlődés jellegzetes állomásai, a kognitív fejlődés jellegzetes állomásait a különböző életszakaszokban. Tisztában van a nyelvi fejlődés és a nyelvelsajátítás jellegzetes állomásaival.
Ismeri a tanulás alapvető elméleteit, a nemi identifikáció és a szexuális fejlődés jellegzetes állomásait. Az érzelmi élet és a társas kapcsolatok fejlődését, az egykorú társak szocializációs hatását


Képesség:
Képes a a fejlődés, érés, tanulás összefüggéseinek alkalmazására. Képes a fejlődési szakaszok felismerésére, képes felismerni a fejlődési egyenetlenségeket, a szocializáció sajátosságait.Képes alkalmazni a kognitív fejlődés elméleteit a tanítási folyamat tervezésekor.
Képes a tanulás alapvető elméleteket a tanítási folyamatban alkalmazni. Az érzelmi élet és a társas kapcsolatok fejlődésének ismeretében képes támogatni az egykorú társak szocializációs folyamatait, az iskolai szocializáció folyamatát.


Attitűd:
A gyermeki fejlődés törvényszerűségeivel és a fejlődési zavarok jellegzetes formáinak ismeretében tanárként ezekhez megfelelő bánásmódot alakít ki. Megérti és támogatja az életkori sajátosságok, szakaszok kezelésekor keletkező konfliktusokat és helyzeteket, empátiával reagál azokra,
- belátja, elfogadja, hogy a tanulási és oktatási helyzet résztvevőinek, szereplőinek eltérő nézőpontjai, preferenciái lehetnek
- törekszik arra, hogy megértse, tudatosítsa a tanulás és a szocializáció során tapasztalt jelenségek okait, azok többszörös, megközelítéstől függően eltérő meghatározottságát
- igényli az elméleti alapismeretek bővítését, aktualizálását és átgondolt vizsgálatát


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: