December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LPKA9M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Az iskolai kommunikáció szociálpszichológiája
A tantárgy neve (angolul):The Social Psychology of Communication in School
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
7+0+0
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi/ tavaszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Sass Judit Gabriella

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szociálpszichológia jelenségeivel iskolai, tanítási környezetben kiemelten fókuszálva az iskolai
kommunikáció jelenségeire, bemutatva annak sajátos jellemzőit.
A kurzus keretében egyrészt a személyközi kommunikációt az egyéni jellemzők (pl. személyiség, szocioökonómiai státusz) megközelítése alapján vizsgáljuk, másrészt a tanár-diák interakciót az osztálytermi kommunikáció specifikus kontextusában elemezzük, kiemelve a sikeres kommunikáció elemzési szempontjait és ezek pedagógiai alkalmazását, az eredményes és sikereskommunikáció feltételeit. Kiemelt szociálpszichológiai szempontként tárgyalásra kerül a tanár-diák
interakcióban a tanári elvárások hatása (önbeteljesítő jóslat, tanári megkülönböztető viselkedés) verbális és nonverbális kommunikáció és annak hatása.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a fenntarthatóság szempontjait a szociálpszichológiai témakörök társadalmi vonatkozásaira történő reflexióval, az értékekkel kapcsolatos kritikus gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg, valamint az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazásának (kutatás tervezése) hangsúlyozásával jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, rendszerek/ környezet kapcsolata a a hatásgyakorlás, kapcsolatok kezelése a kommunikáció során, kutatástervezés során visszajelzés az érintettek szempontjaira, a kutatás etikai vonatkozásaira)
- fenntarthatóság kulcstémák: társas kohézió, partnerkapcsolatok, vezetői társadalmi felelősségvállalás
- érvényesített reflektív tanulás szempontjai: kutatástervezés és ismeretalkalmazás során problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, csoportmunka során nézőpont-, tapasztalatok és érzelemmegosztás, tudatos és közös döntéshozatali folyamatok, csoportos tanulás erősítése; mások (kutatás résztvevői) és saját jogok tisztelete és méltányosság, tolerancia értékek szem előtt tartása.
- kurzus kapcsolódó módszertani elemei: értékek tisztázása, holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése, érzelmi intelligencia.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- megérti a kommunikáció szociálpszichológiai megközelítéseinek eredetét, az egyes megközelítések belső összefüggéseit és kapcsolatukat
- érti az iskolai társas környezetben megjelenő interperszonális és csoportszintű kommunikációt
befolyásoló tényezőket, azok kapcsolatát
- megérti a kommunikációs és társas interakció készségek személyiség-hátterét azok összefüggését a társas rendszer hatásaival.
- azonosítja a verbális és nonverbális kommunikáció jellemzőit, hatásait
- megérti a különböző kapcsolati szinteken megvalósuló kommunikáció (személyközi, csoport) társas összefüggéseit, mások nézőpontja tudatosításának jelentőségét.
- a tanári vezetés, megkülönböztető viselkedés, tanári közvetlen kommunikáció jeleit, hatását
értelmezi
- a tanórai kommunikációfejlesztés lehetőségeit ismeri, tervezett beavatkozást készít
- ismeri az iskolai osztály mint társas környezet sajátosságait, szociálpszichológiai hatásmechanizmusainak megközelítését és a hatásgyakorlás szociálpszichológiában feltárt módjait, eszközeit.
- ismeri az iskolai társas struktúra és klíma jellemzőit, kapcsolatát és vizsgálati módszereit
- rendelkezik eszközökkel az iskolai társas környezet értékelésére, vizsgálatára (társas struktúra /tanulói kirekesztés/ klíma mérése)
- érti a tanár-diák interakció és a tanári elvárások hatásmechanizmusait, ismeri az önbeteljesítő jóslat, tanári megkülönböztető viselkedés hátterét, összefüggéseit, magyarázatát és az egyes résztvevőkre gyakorolt hatásait.


Képesség:
- képes a szociálpszichológia ismereteket többféle alapmegközelítést (pl.evolúciós, kulturális, személyiség) figyelembe véve a kommunikációs viselkedéshez kapcsolódóan alkalmazni
- előre kijelölt feladatban kutatási problémát azonosít, megjelölt szempontok szerint megtervezi egy iskolai csoport struktúrájának, klímájának kommunikáció szociálpszichológiai aspektusú vizsgálatát
- képes a kutatástervezési feladat során a kutatói és résztvevői szempontokat figyelembe véve kölcsönös támogató együttműködésre
- a kutatási tervet képes írásban/ prezentációban bemutatni, a megtervezett tevékenység összefüggéseit, a lehetséges korlátokat és kutatásetikai szempontokat tudatosan reflektálja
- képes kritikusan gondolkodni és írni kommunikáció szociálpszichológiájával kapcsolatos ismeretek alkalmazásáról
- elkezdi használni az emberi viselkedéssel kapcsolatos tudását osztálytermi helyzetekre azok kezelésére
- képes vizsgálati módszereket alkalmazni a probléma elemzésére és kutatására
- a megszerzett szociálpszichológiai ismeretek alapján törekszik arra, hogy tudatosítsa saját kommunikációja másokra gyakorolt hatását


Attitűd:
- igényli saját és mások társas, ezen belül kommunikációs vonatkozású működésének megértését az iskolai környezetben
- belátja, elfogadja, hogy az iskolai társas környezetben, a szociális helyzetekben a szereplők (tanár, diák, szülők, vezető) érdekeltsége, preferenciái eltérhetnek
- törekszik arra, hogy a személyközi és csoport, valamint a vezetés vonatkozásában megértse, tudatosítsa a tapasztalt jelenségek (elvárások, szerepek, csoportfolyamatok) okait, azok többszörös meghatározottságát
- kész közös munkavégzésre az ismeretek megszerzéséhez, gyakorlati kipróbálásához és a készségek fejlesztéséhez
- igényli az elméleti alapismeretek bővítését, aktualizálását és átgondolt vizsgálatát és a kapott eredmények kritikus értékelését önmagára és másokra vonatkozóan, valamint azt, hogy megértse a szociális jelenségeket
- belátja a kutatásetikai szempontok jelentőségét


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: