December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LPKB1M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pedagógiai szociálpszichológia
A tantárgy neve (angolul):Pedagogical Social Psychology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók megismertetése a szociálpszichológia azon területeivel, amelyek hozzásegítenek a társadalmi viselkedés, a személyközi viszonyok és a társas hatékonyság meghatározó tényezőinek jobb megértéséhez. Elősegítse a kisebb és nagyobb csoportok jelenségvilágának, a csoportokban támadt konfliktusok elemzésének és kezelési módjainak megismerését, valamint a tájékozódást a társas megismerés, az attitűdök és az előítéletek világában.
A szociálpszichológiai ismeretek megalapozása a tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémáinak jobb megértéséhez

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a fenntarthatóság szempontjait a szociálpszichológiai témakörök társadalmi vonatkozásaira történő reflexióval, az értékekkel kapcsolatos kritikus gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg, valamint az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazásának (kutatás tervezése) hangsúlyozásával jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, rendszerek/ környezet kapcsolata a a hatásgyakorlás, kapcsolatok kezelése a kommunikáció során, kutatástervezés során visszajelzés az érintettek szempontjaira, a kutatás etikai vonatkozásaira)
- fenntarthatóság kulcstémák: társas kohézió, partnerkapcsolatok, vezetői társadalmi felelősségvállalás
- érvényesített reflektív tanulás szempontjai: kutatástervezés és ismeretalkalmazás során problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, csoportmunka során nézőpont-, tapasztalatok és érzelemmegosztás, tudatos és közös döntéshozatali folyamatok, csoportos tanulás erősítése; mások (kutatás résztvevői) és saját jogok tisztelete és méltányosság, tolerancia értékek szem előtt tartása.
- kurzus kapcsolódó módszertani elemei: értékek tisztázása, holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése, érzelmi intelligencia.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Átfogóan ismeri az pedagógiai szociálpszichológia terület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.-Ismeri a legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert. Ismeri az iskolai interakciókkal és a csoportműködésekkel kapcsolatos ismereteker, gyakorlati alkalmazási lehetőségeket. Ismeri az emberi viselkedésre vonatkozó szociálpszichológiai alapfogalmakat és jelenségeket.


Képesség:
Képes felismerni a társas viselkedést meghatározó mediátor- és moderátorváltozók (személyiségvonások, kompetenciák mint tudás- és motívumrendszerek, nem, szociális környezeti tényezők – ezek kapcsolatrendszere) sajátosságait. Képes felismerni az egyén és csoport viszonyát, a gyermekcsoportok hatásának fontosságát a személyiségfejlődésre és a szociális viselkedésre. Képes kezelni az osztály mint csoport jellemzőit, szerepeit, normáot, szabályait. Képes felismerni a csoport kialakulásának folyamatát, fejlődését. Képes kezelni a kooperáció és versengés jelenségeit az osztályban. Képes a tanulócsoportok szerveződésének, dinamikájának szakszerű feltárására.


Attitűd:
- igényli saját és mások társas működésének megértését az iskolai környezetben
- belátja, elfogadja, hogy az iskolai társas környezetben, a szociális helyzetekben a szereplők (tanár, diák, szülők, vezető) érdekeltsége, preferenciái eltérhetnek
- törekszik arra, hogy a személyközi és csoport, valamint a vezetés vonatkozásában megértse, tudatosítsa a tapasztalt jelenségeket
- kész közös munkavégzésre az ismeretek megszerzéséhez, gyakorlati kipróbálásához és a készségek fejlesztéséhez
tekintettel van az iskolai csoportok normáira és szabályaira


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: