December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LPKB3M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Tanulás tanítása
A tantárgy neve (angolul):The Teaching of Learning
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
5 előadás
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Vissiné Dr. Pfister Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy tanulása során a hallgatók megismerkednek a tanulás különböző pszichológiai, pedagógiai, szociológiai elméleteivel, beazonosítják a tanuláshoz való személyes viszonyukat. Felidézik a tanulási és tanítási módszerekre, szervezési eljárásokra és stratégiákra vonatkozó előzetes ismereteiket, és azokat a tanítás tanításának megtervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése céljából alkotó módon alkalmazzák. Képesek lesznek az eltérő előzetes tudással és adottságokkal rendelkező tanulóknak személyre szabott tanulási támogatást, tanácsot adni. Hozzájárulnak a tanulók olyan tanulási szokásainak kialakításához, amely biztosítja számukra a tanulmányi követelmények teljesítését, a tanulási sikerek elérését, megélését.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy tartalma hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók elköteleződjenek az élethosszig tartó tanulás iránt, és megfelelő képességekkel rendelkezzenek a jövőbeni tanári munkájuk során a tanulók hasonló attitűdjeinek kialakításához. Ennek nyomán lehetővé válik az oktatáshoz való hozzáférésben az esélyegyenlőség biztosítása.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók jól felidézhető ismeretekkel rendelkeznek a tanulás főbb pszichológiai, pedagógiai és szociológiai elméleti megközelítéseiről. Felismerik és be tudják azonosítani az adott pedagógiai célt szolgáló tanulásszervezési eljárásokat, módszereket, tanítási-tanulási stratégiákat. Fel tudják sorolni a tanulási környezetet meghatározó tényezőket. Meg tudják határozni a tanulás tanításához szükséges foglalkozási tervek tervezési szempontjait. Fel tudják sorolni a tanulási tanácsadás hatékonyságát szolgáló tényezőket.
A hallgatók ismernek néhány, a tanulási stílus felmérésére alkalmas eszközt (kérdőívet).


Képesség:
A hallgatók képesek a fenti ismeretek alkalmazása révén olyan tanulás-módszertani foglalkozások megtervezésére, megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, amelyek nyomán fejlődnek a tanulók tanulási képességei, és hozzájárulnak a hatékony tanulási szokások kialakításához.
A hallgatók képesek az eltérő tanulási sajátosságokkal rendelkező tanulóknak hatékony tanulási támogatást adni, személyre szóló tanulási tanácsadást végezni.
A hallgatók fel tudják mérni az általuk tanított tanulók tanulási stílusát, tanulási motivációját.


Attitűd:
A hallgatók elköteleződnek a tanulók hatékony tanulási módszereinek fejlesztése iránt, amelyet mindennapi munkájuk során folyamatosan figyelemmel kísérnek és a felmerülő nehézségek megoldásában segítséget, támogatást nyújtanak tanítványaiknak.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: