December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LPV80M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pályaválasztás, pályakövetés elmélete és gyakorlata
A tantárgy neve (angolul):The theory and practice of career choice and career services
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A pályaorientáció célja a pályadöntés megalapozása, az életpálya-, karrier- építésre való felkészítés. A pályaválasztási ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy a leendő tanárok tájékozottak legyenek a gyermekek pályafejlődését meghatározó pszicho-szociális tényezők összefüggéseiben, ismerjék az életkori sajátosságokat és ezekhez igazodva a helyes pályaválasztási döntés kialakításában tudjanak közreműködni. A pályaorientációval foglalkozás elősegíti az egyéni bánásmódot és a differenciáló pedagógiai pszichológiai módszereket. A tárgy épít meglévő pszichológiai ismeretekre.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a fenntarthatóság szempontjait a pályaválasztás társadalmi vonatkozásaira történő reflexióval, az értékekkel kapcsolatos kritikus és reflektív gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg, valamint az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazásának (kutatás) hangsúlyozásával jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, rendszerek/ környezet kapcsolata a a hatásgyakorlás, , kutatástervezés során visszajelzés az érintettek szempontjaira, a kutatás etikai vonatkozásaira)
- reflektív tanulás szempontjai: kutatástervezés és ismeretalkalmazás során problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, mások (kutatás résztvevői) és saját jogok tisztelete és méltányosság, tolerancia értékek szem előtt tartása.
- kurzus kapcsolódó módszertani elemei: értékek tisztázása, holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:

- ismeri a pályaválasztással kapcsolatos elméleti megközelítéseket azok szociológiai, pedagógiai és pszichológiai megalapozottságát
- azonosítja a pályaválasztási döntések mögött álló kognitív és érzelmi akadályokat, tévhiteket
- ismeri a karrier fogalmát, típusait és szakaszait
- ismeri a pályaorientáció területeit, megközelítéseit, azokat rendszerben szemléli


Képesség:
- képes azonosítani a pályaválasztási nehézségeket, akadályokat és azok forrásait
- képes a pályaorientációs folyamat során a tanácskérő diákot a pályaérettség szerint értékelni,
- képes a pályaorientáció során a megismert módszerekkel végzett diagnózis készítésére éa ennek felhasználásával a támogató döntéshozatal felé vezetni a tanácskérőt
- képes a pályaválasztási akadályok forrásait azonosítani
- képes pályaorientációs egyéni és csoportfoglalkozásokat megtervezni és vezetni


Attitűd:
- igényli a tanácskérő és a saját tanácsadói tanácsadási működésének megértését
- belátja, elfogadja, hogy a pályaorientációs tanácsadási helyzet résztvevőinek, szereplőinek eltérő nézőpontjai, preferenciái lehetnek
- törekszik arra, hogy megértse, tudatosítsa a pályaorientációs tanácsadás során tapasztalt jelenségek (motivációk, ellenállás) okait, azok többszörös, megközelítéstől függően eltérő meghatározottságát
- igényli az elméleti alapismeretek bővítését, aktualizálását és átgondolt vizsgálatát és a kapott eredmények kritikus értékelését önmagára és másokra vonatkozóan
- belátja a kutatásetikai szempontok jelentőségét


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: