December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A kommunikáció szociálpszichológiája
A tantárgy neve (angolul):Social psychology of communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Sass Judit Gabriella

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja egyrészt megismertetni a hallgatókkal a szociálpszichológia elméleti és kutatási megközelítéseit, másrészt bemutatni, hogy a szociálpszichológia hogyan járul hozzá a kommunikációs viselkedés megértéséhez. A szociálpszichológia főbb megközelítései és a problémák tanulmányozásának módszertani lehetőségeit bemutatva a kurzus döntően három szinten: az interperszonális, a csoport és a csoportközi kapcsolatok szintjén elemzi a verbális és nonverbális kommunikációs viselkedés sajátosságait. Az adott területekhez kapcsolódó problémákból kiindulva, elsősorban alkalmazott orientációval kerülnek tárgyalásra az egyes témakörök
A kurzus bevezetésként áttekinti a szociálpszichológia és a kommunikációs viselkedés főbb megközelítéseit, vizsgálati módszereit. Ezt követően az alábbi témakörökben egy-egy kommunikációval kapcsolatos problémakör, jelenségből, esetből kiindulva elemzi a verbális és nonverbális kommunikációs viselkedés sajátosságait: kommunikációs képességek, személyközi kommunikáció, kommunikáció a csoportban, csoportközi kommunikáció, kulturközi kommunikáció
A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek kommunikációs viselkedéshez kapcsolódóan szociálpszichológia ismereteket és vizsgálati módszereket alkalmazni a probléma elemzésére és vizsgálatára.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a fenntarthatóság szempontjait a szociálpszichológiai témakörök társadalmi vonatkozásaira történő reflexióval, az értékekkel kapcsolatos kritikus gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg, valamint az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazásának (kutatás tervezése) hangsúlyozásával jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, rendszerek/ környezet kapcsolata a a hatásgyakorlás, kapcsolatok kezelése a kommunikáció során, kutatástervezés során visszajelzés az érintettek szempontjaira, a kutatás etikai vonatkozásaira)
- fenntarthatóság kulcstémák: társas kohézió, partnerkapcsolatok, vezetői társadalmi felelősségvállalás
- érvényesített reflektív tanulás szempontjai: kutatástervezés és ismeretalkalmazás során problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, csoportmunka során nézőpont-, tapasztalatok és érzelemmegosztás, tudatos és közös döntéshozatali folyamatok, csoportos tanulás erősítése; mások (kutatás résztvevői) és saját jogok tisztelete és méltányosság, tolerancia értékek szem előtt tartása.
- kurzus kapcsolódó módszertani elemei: értékek tisztázása, holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése, érzelmi intelligencia.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- megérti a kommunikáció szociálpszichológiai megközelítéseinek eredetét, az egyes megközelítések belső összefüggéseit és kapcsolatukat
- megérti a kommunikációs és társas interakció készségek személyiség-hátterét azok összefüggését a társasrendszer hatásaival.
- megérti a különböző kapcsolati szinteken megvalósuló kommunikáció (személyközi, csoport) társas összefüggéseit, mások nézőpontja tudatosításának jelentőségét.
- ismeri a vezetés mint befolyásolás szociálpszichológiai hatásmechanizmusainak megközelítését és a hatásgyakorlás szociálpszichológiában feltárt módjait, eszközeit.
- felismeri és alkalmazza a csoportos döntéshozatali torzításokat és a döntés kommunikációs struktúrájának befolyásoló szerepét.
- megérti a csoportközi kapcsolatok, konfliktusok szociálpszichológiai hatásmechanizmusát, a beavatkozás potenciális lehetőségeit.
- rendelkezik eszközökkel a személyközi és csoport, csoportközi kommunikáció, reakciók pszichológiai vizsgálatához


Képesség:
- képes a szociálpszichológia ismereteket többféle alapmegközelítést (pl.evolúciós, kulturális, személyiség) figyelembe véve a kommunikációs viselkedéshez kapcsolódóan alkalmazni
- előre kijelölt feladatkörben kutatási problémát azonosít, azt megjelölt szempontok szerint megtervezi egy kommunikáció szociálpszichológiai jelenséggel kapcsolatban
- képes a kutatástervezési feladat során kölcsönös támogató együttműködésre, saját szempontjai, tapasztalatai megjelenítésére és mások szempontjainak figyelembe vételére
- a kutatási tervet képes írásban, az tervezett tevékenység összefüggéseit bemutatva, a lehetséges korlátokra és kutatásetikai szempontokra reflektálva elkészíteni
- képes kritikusan gondolkodni és írni kommunikáció szociálpszichológiájával kapcsolatos ismeretek alkalmazásáról
- elkezdi használni az emberi viselkedéssel kapcsolatos tudását munkájában, önmaga és a kapcsolatai fejlesztése, kezelése területén
- képes vizsgálati módszereket alkalmazni a probléma elemzésére és kutatására
- a megszerzett szociálpszichológiai ismeretek alapján törekszik arra, hogy tudatosítsa saját kommunikációja másokra gyakorolt hatását


Attitűd:
- igényli saját és mások társas, ezen belül kommunikációs vonatkozású működésének megértését
- belátja, elfogadja, hogy a szociális helyzetekben a szereplők érdekeltsége, preferenciái eltérhetnek
- törekszik arra, hogy a személyközi és csoport, valamint a vezetés vonatkozásában megértse, tudatosítsa a tapasztalt jelenségek okait, azok többszörös meghatározottságát
- kész közös (páros és csoportos) munkavégzésre az ismeretek megszerzéséhez, gyakorlati kipróbálásához és a készségek fejlesztéséhez
- igényli az elméleti alapismeretek bővítését, aktualizálását és átgondolt vizsgálatát és a kapott eredmények kritikus értékelését önmagára és másokra vonatkozóan, valamint azt, hogy megértse a szociális jelenségeket
- belátja a kutatásetikai szempontok jelentőségét


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: