Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAKI4M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kommunikációelméletek
A tantárgy neve (angolul):Communication Theories
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
22 (előadás, 1 idősáv/hét)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Aczél Petra Katalin

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a kommunikáció jelenségkörére vonatkozó elméletekkel, azok vizsgálati szempontjaival, területeivel, a kommunikációról való gondolkodás és elemzési készség fejlesztése mellett. Célja tehát egyfelől felfrissíteni, és egy tágasabb értelmezésbe integrálni a korábban megismert elméleteket, illetve ezeknek körét bővíteni; másfelől a kommunikáció tényezőinek megfelelően csoportosítani azokat. A tantárgy kialakításában fontos szempont, hogy az elméletek és gyakorlati alkalmazásuk, azok érvényességi határai a hallgatók számára komplex egészként jelenjenek meg, hogy maguk is
képesek legyenek egy-egy kommunikációs jelenség átfogó elemzésére. Mindezen célok érdekében a kurzus során feldolgozott elméletek, kutatások a társas lét két dimenziója körül csoportosulnak: A) kommunikáció mint kapcsolat és B) kommunikáció mint interakció felfogásában.

Tanmenet:

Szeptember 11.
Miért van szükség a kommunikáció tanulmányozására? A kommunikációs elméletek legfőbb paradigmái és modelljei
Szeptember 18.
A kommunikáció mint kapcsolat
A kötődés-elmélet(ek)
Milyen szerepe van a kommunikációnak a legfontosabb, elemi emberi kapcsolatok kialakításában?
Szeptember 25.
A kommunikáció mint kapcsolat
A családi kommunikáció elméletei
Miként foghatjuk fel a családi kommunikációt? Mi befolyásolja annak alakulását? A családi
kommunikáció mint önálló kutatási terület.
Október 2.
A kommunikáció mint kapcsolat
A kapcsolatelmélyülés elmélete, lépcsőzet elmélet, kapcsolati dialektika
Október 9.
A kommunikáció mint interakció
A kommunikációs hozzáigazítás elmélete
Miként törekszünk egymás felé az emberi az interakcióban, illetve hogyan akarunk elszakadni?
Október 16.
A kommunikáció mint interakció
Vénusz és/vagy Mars? A női-férfi kommunikáció felfogására vonatkozó elméletek. Kritikai megközelítések.
Október 23.
Nemzeti ünnep
Október 30.
Őszi szünet
November 6.
Intenzív hét
November 13.
A kommunikáció mint interakció
Az elképzelt interakciók elmélete
Miként tanulunk és hogyan oldjuk fel konfliktusainkat a képzeletbeli kommunikációval?
November 20.
A kommunikáció mint interakció
Udvariasság és meggyőzés
Félévközi zárthelyi vizsgateszt az előadások és kötelező olvasmányok anyagából
November 27.
Hallgatói filmbemutatók és értékelések
December 4.
Hallgatói filmbemutatók és értékelések
December 11.
Hallgatói filmbemutatók és értékelések

A fenntarthatóság szempontjai:
Motiválja a hosszú távú tanuláshoz való kedvet és fejleszti az ehhez szükséges készségeket
Támogatja a kritikus gondolkodás és a kreativitás fejlesztését és az elméletek alkalmazását hétköznapi-szakmai szcenáriókra.
Megteremti az absztrakt-konkrét információk és a passzív-aktív elkötelezettség kedvező arányát.
Ösztönzi a részvételt a szakmai-tudományos interakciókban (tanteremben, tantermen kívül)


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók képessé válnak azonosítani és elemezni
- a kommunikációs kutatás fő modelljeit és paradigmáit
- a diszciplináris megközelítések közötti különbségeket (a módszereket és a terminológiát illetően)
- a kommunikációs jelenségek és a kutatás jellemző eseményeit és kihívásait


Képesség:
A hallgatók képessé válnak:
- a kommunikatív jelenségekkel és a kommunikációs elméletekkel kapcsolatos releváns kérdések felvetésére
- az elméleti ismeretek felhasználására és alkalmazására a társas helyzetekben
- azonosítani a releváns problémákat és teoretikus vagy szakember szerepét azok megoldásában
- a terminológiát követve kell használni


Attitűd:
Kíváncsiság, nyitottság
Következetesség, pontosság
Empátia, együttműködés
Reflexivitás


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: