December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NAKJ9M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Projekt szeminárium
A tantárgy neve (angolul):Project Seminar
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2x28 óra gyakorlat
Kreditérték:10
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)300
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, az őszi félévben
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Pelle Veronika

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy elsődleges célja, hogy a hallgatók a félév során elmélyedjenek egy, a kommunikáció- és médiatudomány gyakorlatához kötődő projektmunkában, amelyet egy maguk által választott témában, csapatokban dolgoznak fel és mutatnak be a félév végén a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Szakmai Napja keretében.

A hallgatók a kurzus során saját érdeklődésükhöz igazítva dolgoznak a projekten a probléma felvetésétől a projekt megvalósulásig, majd utánkövetéséig, valamint a projekt eredményeként elkészült produktum(ok) hasznosításáig, bemutatásáig és értékeléséig. A projekt megvalósítása során a hallgatók átélik egy probléma komplex megközelítését, a feladatok megosztásának szükségességét, a felelősségvállalás súlyát, illetve a szervezés nehézségeit és kockázatait, és ezáltal saját élményeket, személyes tapasztalatokat szereznek a projektmunka összetett megvalósításáról.

A tantárgy célja, hogy a projektmunka különböző feladatainak teljesítése által fejlődjön a hallgatók stratégiai gondolkodása, valamint szakmai kommunikációs, tervezési és szervezési, vezetési és ellenőrzési, problémamegoldási és konfliktuskezelési készségei, illetve csapatmunkában való együttműködési készségei. Annak ellenére, hogy a projekt megvalósítása a tárgyat oktató mentorálása mentén történik, a munkafolyamatban nagy hangsúly esik a hallgatói alkotótevékenység szabadságára és a saját érdeklődésből fakadó munkára. Ennek megfelelően a tárgy az önállóság és a felelősségtudat és felelősségvállalás kompetenciáit is fejleszti.

A tantárgy járulaékos célja, hogy a fenti kompetenciák fejlesztése, a hallgatók önálló munkavégzésének és egy komplex munka tervezéstől kivitelezésig való teljes folyamatának megvalósítása által egyben elősegítse a hallgatók felkészülését a szakdolgozati munkájukra.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus fenntarthatóságát a minden félévben újonnan választott projekttémák alapjául szolgáló, az aktuális társadalmi trendekre, médiapiaci igényekre és munkaerő-piaci elvárásokra reagáló, friss problémafelvetések biztosítják.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Birtokában van a projektmunkával, projektvezetéssel, projektmenedzsmenttel kapcsolatos alapvető ismereteknek
- Összefüggéseiben látja a projekttervezés folyamatát
- Ismeri saját szakmai és személyes erősségeit és gyengeségeit, és képességei legelőnyösebb kamatoztatását egy csapatmunka során
- Tisztában van a formális kapcsolattartás kommunikációs szabályaival
- Érti a folyamatos ellenőrzés szerepét és fontosságát, a rugalmasság és alkalmazkodás képességét az adott és megváltozó helyzetekben
- Ismeri és érti a stratégiai összefüggések, a szervezeti tudatosság, az iránymutatás, a célkitűzés, a delegálás, a motiválás, mások fejlesztése és támogatása, valamint a változásmenedzsment fontosságát és szükségességét
- Átlátja az elvégzett projektmunka erősségeit és gyengeségeit
- Tisztában van saját maga és a csoport egészének féléves aktivitásával


Képesség:
- Képes egy konkrét projektmunka során a gyakorlatba ültetni a projektmenedzsment folyamatáról elsajátított tudását és ismereteit
- Képes a csapatmunkában való részvételre és a hallgatótársaival való együttműködésre a projektmunka során
- Aktív és tevékeny tagja a csapatának, serkenti a közös munkafolyamatokat, előnyösen hat a csapatszellemre és a csoportdinamikára, bekapcsolódik a közös döntéshozatalba, felelősséget vállal tetteiért
- Képes feladatait igényesen, eredmény- és teljesítményorientáltan elkészíteni, úgy, hogy a hatékony információkezelés, a tudás és tapasztalatok átadása, a döntési képesség és önállóság szerepet kapnak a folyamatban
- Hatékonyan és a formális kapcsolattartás kommunikációs szabályainak megfelelően kapcsolatot létesít, tart és ápol projektjének külső szereplőivel
- Képes a csoport féléves munkáját eredményekre fókuszáltan, lényeglátón, megfelelő időmenedzsmenttel, retorikai és vizuális hatással és hatékonysággal prezentálni
- Kielemzi a csoport féléves projektmunkáját, feltárja a hiányosságokat és tanul belőlük, illetve rögzíti és kamatoztatja a sikereket
- Felidézi, áttekinti és összefüggéseiben értelmezi saját féléves teljesítményét
- Reflektál saját és csapata teljesítményére és a kurzus egészére


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: