December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NDKJ1B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Munka- és szervezetpszichológia
A tantárgy neve (angolul):Labour and organizational psychology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
13+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja a munkahelyi, szervezeti viselkedést befolyásoló pszichológiai folyamatok bemutatása, alapismeretek átadása. A tárgyalásra kerülő témakörök elsősorban azokat az egyéni, interperszonális, csoportszintű és szervezeti jelenségeket érintik, amelyek befolyásolják a szervezeti viselkedést és hatással vannak a dolgozók viselkedésére, jóllétére, valamint szervezet eredményességére. A kurzus célja elméleti és humán erőforrás menedzsment szempontjából gyakorlati jelentőséggel is bíró ismeretek átadása és az előadás kereteiben megengedett módon kipróbálása.
A kurzus célja, hogy a hallgatók megértsék a szervezeti működés és a vezetés alapelemeit és azt, hogy a magatartás-tudományi eszközök hogyan használhatók fel a szervezet tagjainak fejlesztésében, kezelésében; hogyan hat a munkahelyi környezet a szervezet tagjaira és hogyan lehet támogató munkahelyi környezetet létrehozni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a szervezetek és vezetésük fenntarthatóságban játszott szerepének megvilágításán, valamint az értékekkel kapcsolatos kritikus gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, gazdasági és technológiai rendszerek/ környezet kapcsolata a kapcsolatok kezelése)
- fenntarthatóság kulcstémák: forráshatékonyság, társas kohézió, partnerkapcsolatok, intergenerációs szervezeti kapcsolatok, vállalati társadalmi felelősségvállalás, LLL szerepe
- kurzus kapcsolódó módszertani elemei: értékek tisztázása, reflektív tanulás (problémamegoldó gondolkodás, közös döntéshozatal, feladatmegoldás, tolerancia, egyéni tapasztalatok és érzelmi reflexiók bevonása), holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése, érzelmi intelligencia.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- megérti a munka - és szervezetpszichológiai megközelítések eredetét, eszközeit, az egyes elméletek belső összefüggéseit és kapcsolatukat; a szervezet társadalmi-gazdasági-technológiai kontextusa, valamint az emberkép, a vezetés és a dolgozói motiváció kapcsolatát
- ismeri a munka- és szervezetpszichológus kompetenciaterületeit, munkáját
- ismeri a szervezet, szervezeti struktúra és szervezeti kultúra, szervezeti klíma fogalmát
- ismeri a vezetői szerep alapvető elemeit, a vezetői feladatokat, kompetenciákat. Tisztában van a különböző vezetési stílusok jellemzőivel, előnyeivel és hátrányaival.
- szervezetet mint társas rendszert értelmezi
- felismeri az egyén és szervezeti (munkakör, vezető, csoport, kutúra) illeszkedés összefüggéseit, annak jelentőségét, valamint a szervezet/ vezetése és dolgozói jóllét kapcsolatát
- felismeri saját és mások szervezeti tapasztalatai, reakciói és az elméleti háttér összefüggését
- ismeri a szervezetek és a szervezet tagjainak (vezető, tagok) vizsgálatára alkalmas eszközöket


Képesség:
- előre kijelölt témakörben a szervezeti jelenségek, munkahelyi tapasztalatok példáit, eseteit felismeri, képes azokazt illusztrálni
- kölcsönös támogató együttműködésre képes a feladatok elvégése során
- az esettanulmányokat írásban elemzi, képes elmagyarázni az összefüggéseket és az így nyert tudását használja az elméleti ismeretek értelmezéséhez, illusztrálásához
- képes kritikusan gondolkodni és írni a szervezetekkel, vezetéssel kapcsolatos ismeretek alkalmazásáról
- elkezdi használni az emberi viselkedéssel kapcsolatos tudását munkájában, önmaga és a dolgozók/ munkatársak fejlesztése, kezelése területén
- képes támogató munkakörnyezetet létrehozni, megtervezni a munka- és szervezetpszichológiai ismeretei, a szervezeti és vezetői működésről megtanultak alapján


Attitűd:
- igényli saját és mások a szervezeti működésének megértését
- belátja a jóllét szempontok kölcsönös érvényesítésének jelentőségét
- belátja, elfogadja, hogy az egyes szervezeti szereplők érdekeltsége, preferenciái eltérnek a szervezeti működés során
- törekszik arra, hogy a szervezeti működés és vezetés vonatkozásában megértse, tudatosítsa a tapasztalt jelenségek okait, azok többszörös meghatározottságát
- kész a megszerzett ismeretek gyakorlati kipróbálására és az önismereti belátások alapján készségei fejlesztésére
- igényli az elméleti alapismeretek bővítését, aktualizálását, gyakorlatra vonatkoztatását és átgondolt vizsgálatát és a tapasztalatok kritikus értékelését a szervezeti jelenségek megértése érdekében
- belátja a kutatásetikai szempontok jelentőségét


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: