Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NEKB4B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A társadalomkutatás módszerei I-II.
A tantárgy neve (angolul):Social Science Research Methods I-II
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Székely László Levente

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja betekintést adni a társadalom- és kultúrakutatás kialakulásának történeti, filozófiai hátterébe, a metodológiai pluralizmus gyökereibe. A tantárgy további kiemelt célja megismertetni a kurzus hallgatóival a társadalomtudományos megismerés különböző megközelítéseit, az egyes módszerek alkalmazhatóságának kritériumait, gyakorlati példák bemutatásával. A kurzuson foglalkozunk a kvantitatív és a kvalitatív kutatási stratégia specifikumaival, a leggyakrabban alkalmazott empirikus módszerek (a kérdőív, az interjú, a fókuszcsoport, a megfigyelés, a tartalomelemzés) sajátélmény szinten történő kipróbálásával és kutatási részkérdéseknél való alkalmazásával. A kutatási elvek és technikák elméleti kérdéseinek megismerése mellett a kurzus arra is hangsúlyt fektet, hogy a hallgatók képesek legyenek a későbbiekben kutatási beszámolók kritikus feldolgozására, illetve önálló kutatások megtervezésére és lebonyolítására.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy figyelembe veszi a fenntarthatósági szempontokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az empirikus társadalomkutatási módszerek fajtáit.
Tud különbséget tenni a különböző módszertanok mérőeszközei között.
Ismeri a módszertanokhoz kapcsolódó kimeneteket és azok alkalmazhatóságát/korlátait.


Képesség:
Képes kutatási kérdések megfogalmazására, és annak megválaszolására empirikus módszer-választásra.
Képes egyszerűbb mérőeszközök fejlesztésére.
Képes a publikált empirikus kutatások eredményeit értelmezni és következtetni a kutatások módszertani specifikációjára.


Attitűd:
Kritikus a kutatási eredményekkel kapcsolatban, szigorú a módszertani szabályok betartásában, ugyanakkor nyitott az új módszertanok alkalmazásának irányába.
Betartja a tudományos korrektség elvét.
Törekszik az objektivitásra, elfogulatlanságra.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: