December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKC2B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A kommunikáció világa: kutatás és gyakorlat
A tantárgy neve (angolul):World of Communication:research and practice
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28+28+0+0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Pelle Veronika

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus bevezetésként szolgál a kommunikáció tudományának világába. Fő célkitűzése, hogy − a kommunikációtudomány történeti előzményeinek, hagyományainak, alapfogalmainak, majd a kommunikáció formáinak, funkcióinak és szintjeinek változatos nézőpontokból való megközelítésén át − megalapozza a hallgatók kommunikációs tanulmányait, s bevezető, de egyben széleskörű és átfogó képet nyújtson arról a tág jelentéskörről, amit kommunikációnak nevezünk. Az egyénből kiindulva s a kultúra, a társadalom értelmező keretéig, de azon túl is tekintve, a félév során sorra kerülnek terítékre a kommunikáció különböző formái, szintjei és színterei. Az elméleti keretrendszer elsajátítását aktuális példák és beszédes esettanulmányok segítik, színesítik.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus fenntarthatóságát az értelmezés és az elemzés alapjául szolgáló folyamatosan frissülő, aktuális példák és esetek biztosítják.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Ismeri a kommunikáció fogalmának eltérő megközelítéseit, és érti, hogy egy komplex fogalomról van szó
- Ismeri, érti és felismeri a kommunikáció különböző típusait, szintjeit és színtereit
- Különbséget tud tenni a kommunikáció és a kommunikatív fogalma között
- Átlátja a kommunikációkutatást életre hívó tényezőket és a kommunikációtudomány interdiszciplináris kapcsolódásait
- Áttekintéssel rendelkezik a kommunikációkutatás történetéről
- Ismeri a kommunikációkutatás főbb tradícióit, irányzatait, iskoláit és képviselőit, és érti a közöttük levő megközelítésbeli különbségeket
- Tisztában van az alapvető kommunikációs modellekkel
- Megérti a kommunikáció kutatásának kihívásait
- Átlátja a kommunikációkutatás fejlődésére ható tényezőket, felismeri az összefüggéseket és kölcsönhatásokat
- Összefüggéseiben látja a kommunikáció helyét a változó technikai, társadalmi és gazdasági környezetben
- Ismeri a nonverbális kommunikáció fogalmát, formáit, részterületeit
- Tájékozott a nonverbális kommunikáció főbb kutatási eredményeiről
- Különbséget tud tenni a nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció fogalmai között
- Ismeri az intraperszonális (személyen belüli) kommunikáció fogalmát
- Érti az intra- és interperszonális kommunikáció különbségeit, ugyanakkor összefüggéseiben látja kölcsönhatásukat
- Ismeri az interperszonális (személyközi) kommunikáció fogalmát
- Különbséget tud tenni az inter- és intraperszonális kommunikációs szintek között
- Tisztában van az interperszonális kommunikáció alapelméleteivel
- Birtokában van a kurzus során tanult – az előadásokon elhangzott és a kötelező irodalomként feladott – ismereteknek
- Áttekintéssel rendelkezik a kurzus tárgyához, témájához kapcsolódó ismeretanyagról, átlátja a kommunikáció jelenségkörének alapvető típusait, szintjeit és legfontosabb közvetlen emberi kommunikációs elméleteit, és képes összefüggéseiben látni és értelmezni azokat
- Áttekintéssel rendelkezik a kurzus során taglalt témákat illetően, és egy hozzá és csoporttársaihoz közel álló témáról átlagon felül tájékozott, ismeretei túlnyúlnak az órákon tanultakon
- Rendelkezik a csoportos projektmunka választott formájának megfelelő eszköztudással és készségekkel
- Felidézi, áttekinti és összefüggéseiben értelmezi féléves teljesítményét
- Tisztában van saját maga és a csoport egészének féléves aktivitásával
- Reflektál saját teljesítményére és a kurzus egészére


Képesség:
- Gyakorlati példákon képes felismerni a kommunikáció különböző megnyilvánulási formáit, típusait, és ő maga is képes gyakorlati példákat hozni az egyes típusokra
- Feltár és összegyűjt a kommunikáció jelenségkörébe tartozó folyamatokat
- Képes komplex módon tekinteni a kommunikáció fogalmára, és megfogalmazni azt
- Összehasonlítja a különböző kommunikációs hagyományok és iskolák eltérő kommunikációmegközelítéseit
- Képes gyakorlati példákon felismerni az elméleti modellek elemeit és a különböző kommunikációfelfogásokat
- Képes párosítani az egyes korokat és az egyes korokban megjelenő kommunikáció relevanciájú technológiákat, találmányokat, kommunikációs formákat
- Képes megnevezni a kommunikációtudomány egyes megközelítéseihez és iskoláihoz kapcsolódó fontos képviselőket
- Konkrét szituációkban és gyakorlati példákon felismeri a különböző nonverbális kommunikációs jelzéseket és megnyilvánulásokat
- Tudatosabban alkalmazza a tanult nonverbális megnyilvánulási formákat saját kommunikációja során, és intenzívebben észleli azokat mások viselkedésében és kommunikációjában
- Képes elemezni konkrét gyakorlati esetet nonverbális kommunikációs szempontból
- Feltárja a különböző szituációkban önmagára jellemző intraperszonális kommunikációs megnyilvánulási formákat
- Saját életében értelmezni tudja az intraperszonális folyamatok hatását az interperszonális kommunikáció hatékonyságára
- Rutinszerűen ismeri fel a különböző interperszonális kommunikációs megnyilvánulási formákat
- Észreveszi és be tudja azonosítani az elméleti összefüggések megvalósulását mindennapi személyközi kommunikációs szituációkban
- Képes elemezni tapasztalatait és megfigyeléseit, és ezekből következtetéseket von le
- Képes egy aktuális személyközi kommunikációs helyzet, jelenség kutatási problémaként való értelmezésére és végiggondolására
- Képes felidézni és írásos dolgozatban feltett kérdésekre válaszok formájában megfogalmazni a tanult ismereteket
- Képes önállóan szintetizálni a különböző tananyagokból származó ismereteket
- Képes gyakorlati példákat elemezni és alkalmazni rajtuk a tanultakat
- Képes tartani az időkeretet a zárthelyi dolgozat során
- Lényegre törően képes írásban megfogalmazni saját álláspontját
- Elméleti tudását képes egy általa és a csoportja által választott gyakorlati példán, jelenségen felismerni, feltárni, alkalmazni, elemezni, magyarázni
- Csoportban végzett projektmunkájához áttekinti a tanultakat, képes kiválasztani a csoport számára legmegfelelőbb témát feltárva a lehetséges ötleteket és összehasonlítva az egyes opciókat, megtervezni a projektmunka folyamatát, majd csapatával megvalósítani azt
- A csoport munkájának és elemzésük eredményeinek összefoglalásaként csoportjával együtt létrehoz egy prezentációt
- A csoport által alkotott prezentációt bemutatja a kurzus többi hallgatója számára
- Gyakorolja a nyilvános szereplést, fejleszti előadó-, fellépő- és kommunikációs készségét
- Évfolyamtársai előadásait követően konstruktív meglátásaival igyekszik segíteni társai fejlődését
- Elemzi saját maga és csoportja egészének féléves hozzájárulását az órákhoz
- Reflexióit megfogalmazza és írásban/szóban vissza is csatolja az oktató felé


Attitűd:
- Felismeri, hogy a kommunikáció nem csak egy készség
- Felismeri és fontosnak tartja a kommunikáció szerepét és értékét a társadalomban
- Belátja, hogy nem lehet nem kommunikálni
- Igénye támad a kommunikációról megszerzett eddig tudása bővítésére, és kíváncsivá válik a kommunikációs folyamatok alapos megismerése iránt
- Képes továbbgondolni a meglévő kommunikációs megközelítéseket, és igényli a kritikus szemlélet fejlesztését
- Igénye támad a kommunikáció társadalomban és gazdaságban betöltött sokrétű szerepének komplex megismerésére
- Felismeri a kommunikáció kutatásának fontosságát a kommunikáció összes szintjének és színterét illetően, illetve a hatékony, etikus és felelős kommunikáció értékét elősegítendő
- Kész saját nonverbális kommunikációs eszköztárának feltérképezésére és fejlesztésére
- Belátja a nonverbális kommunikáció jelentőségét a kommunikáció egésze, a benyomáskeltés és befolyásolás szempontjából
- Nyitott kommunikációs eszköztárának gazdagítására
- Igényli önmaga jobb megismerését és énképe feltérképezését hatékonyabb kommunikációja és menyilvánulása érdekében
- Figyeli saját kommunikációját a mindennapi személyközi kommunikációs folyamatokban
- Felismeri az önismeret értékét, és fontosnak tartja, célként tűzi ki maga elé annak fejlesztését kommunikációjának hatékonyságára vonatkozóan
- Reflexív és kritikus saját interperszonális kommunikációját illetően
- Érzékennyé válik saját kommunikációs erősségei és gyengeségei iránt, és fogékonnyá válik készségei fejlesztésére
- Nyitott saját személyközi kommunikációs megnyilvánulásainak feltérképezésére, megismerésére, megvizsgálására
- Felismeri a hatékony kommunikáció értékét, és fontosnak tartja, célként tűzi ki maga elé annak fejlesztését személyközi kapcsolatainak alakulására vonatkozóan
- Törekszik rá, hogy minél pontosabban meg tudja fogalmazni ismereteit, tudását
- Törekszik a pontos fogalomhasználatra
- Igénye van megszerzett tudásának szintetizálására és bővítésére
- Kutatói érdeklődés ébred benne egy adott probléma feltérképezésére és több szempontból való megvizsgálására, körüljárására
- Elfogadja a csoportos projektmunka elveit és szabályait
- Kész a közös munkára, és kezdeményező attitűddel lát hozzá
- Nyitott mások ötleteire, érdeklődik a többi csapattag véleménye iránt
- Igénye van megszerzett tudásának saját projektmunkája által egy tágabb célközönség számára való hasznosítására
- Mind a témaválasztás, mind a megvalósítás és a közös munka egésze során kompromisszumra és alkalmazkodásra kész a csoport által - hozott közös döntéseket illetően
- Ha a csoportnak oktatói segítségre, iránymutatásra van szüksége, kérdez, segítségért folyamodik
- Önkritikus saját munkájával szemben
- Nyitott a társaitól kapott meglátások, vélemények befogadására és az azokból való tanulásra
- Felismeri a kommunikációelméleti tudásban rejlő értékeket
- Elkötelezett a saját és csoportja tanulási teljesítményének növelése iránt
- Önreflexív attitűdöt mutat saját és csoportja teljesítményét illetően
- Igénye van a médiatudatosság terén megszerzett tudásának bővítésére és készségeinek fejlesztésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: