Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKC5B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Médiakommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Media Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28 óra előadás + 28 óra gyakorlat
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bokor Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Médiakommunikáció előadás és gyakorlat együttese megismerteti a hallgatókat a kommunikációkutatáson belül a médiakommunikációs területtel. Tisztázza az ó- és újmédia közötti különbségeket, valamint bemutatja a két médiaszférával kapcsolatos legfontosabb elméleti megközelítéseket és gyakorlati problémákat. A kurzus a média jelenségkörét a médiaszövegek, a médiaintézmények és a média közönsége felől egyaránt szemügyre veszi.

A fenntarthatóság szempontjai:
Rendszeres konzultáció a tárgy oktatójával.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismereteket szerez a médiakutatás három fő irányáról
Ismereteket szerez a válságkommunikáció módszertanáról
Megtudja, mi a jó médianyilatkozat készítésének lényege
Megismeri a médiaerőszak fogalmát
Átlátja a személyiségpszichológia és a médiapszichológia közti összefüggéseket
Ismereteket szerez a médiaoktatás módszertanáról
Megismeri a Karl Popper-féle vitastruktúrát
Átlátja az alacsony- és magaskultúráról szóló vitát
El tudja különíteni a kortárs és a XX. századi véleményáramlatokat a média és kultúra viszonya kapcsán
Megismeri a tematizáció és az agenda setting következményeit
Átlátja a hírszerkesztésben tapasztalható elfogultság következményeit
Különbséget tud tenni technodeterminista és kultivációs megközelítés között
Ismeri a két nagy elmélet szemléletbeli sajátosságait
Ismeri a közösségi médiafelületek adatvédelmi beállítási lehetőségeit
Tudomása van az adatvédelmi irányelvek műfajáról
Ismeri a GDPR szabályozás fogalmát és lényegét
Tájékozott a digitális szakadék hozzáférési és használati aspektusával kapcsolatban, ezek között különbséget tesz
Tudomása van a digitális szakadékot jellemző statisztikai mutatók közelítő értékeiről
Összeállítja és bemutatja a rá osztott digitálisszakadék-altéma infografikus összefoglalását
Fontosnak tartja a digitális szakadék csökkentését
Kíváncsi a digitális szakadék mutatószámainak részleteire
Javaslataival segíti a kiscsoportja munkáját
Felelősséget vállal a csoportos produktum előállításának és prezentálásának sikeréért
Tájékozott a hazai médiapiac főbb mutatóival kapcsolatosan
Összefüggéseiben értelmezi a hazai médiapiaci viszonyokat kifejező főbb mutatószámokat
Tisztában van a főbb olvasottsági, nézettségi, hallgatottsági, példányszám-adatokkal
Előadja összegyűjtött információit a hazai médiapiac egy-egy szegmenséről
Összeállítja és bemutatja a rá osztott médiapiaci szegmens infografikus összefoglalását
Igényli a médiapiaci viszonyok között a differenciált látásmódot
Belátja a piaci lehetőségek és az üzleti modellek különbségeit a hazai médiaviszonyok között
Javaslataival segíti a kiscsoportja munkáját
Felelősséget vállal a csoportos produktum előállításának és prezentálásának sikeréért
Tisztában van a „szervezeti ember” újmédia-jelenlétére vonatkozó jogi szabályozással
Ismeri az adatvédelmi beállítások fontosságát és a közösségi médiában közzétett üzenetek elérhetőségének beállítási lehetőségeit Képes munkaadói és munkavállalói szemszögből egyaránt végiggondolni a feldolgozandó eseteket
Feltárja a jó hírnévhez való jog sérelmének különböző nézőpontjait
Átérzi a magán- és nyilvános szféra egybemosódásának problémáját és annak következményeit
Felelősséget érez az általa készített és/vagy közzétett közösségimédia-tartalmak utóéletéért
Elsajátítja a kurzus során kötelező irodalomként feladott ismeretanyagot
Megnevezi a releváns médiaelméleti fogalmakat, szerzőket, gondolatokat


Képesség:
Képes felidézni a középiskolai tanulmányaiból a kommunikációra és médiára vonatkozó részeket
Képes több oldalról megvizsgálni egy válságkommunikációs problémát
Képes diplomatikusan fogalmazni szóban és írásban
Képes újságcikket konkrét kérdések mentén olvasni és értelmezni
Képes irányított kérdések mentén érvelni
Képes legalább elnagyolt foglalkozásvázlatot készíteni
Képes online gyűjtőmunkát végezni
Képes rendszerezni a gyűjtött forrásokat
Képes megvizsgálni elméletek érvényességét jelenkori környezetben
Világosan fogalmazza meg saját értékrendjét egy-egy kutatói megközelítés kapcsán
Felismeri az elméletek lehetőségeit és korlátait
Megtervezi a páros munkát
Működteti a tesztkérdéssort
Továbbfejleszti kollégái munkáját
Képes a tesztben előforduló hibák önálló javítására
Összefüggéseiben értelmezi a digitális szakadék jelenségét világszinten
Előadja összegyűjtött információit a digitális szakadék egy-egy aspektusáról
Képes tesztkérdéseket és válaszopciókat megalkotni
Képes önállóan szintetizálni a különböző tananyagokból származó ismereteket
Képes tartani az időkeretet a zárthelyi dolgozat során
Lényegretörően képes írásban megfogalmazni saját álláspontját
Képes saját szakmai hibáinak felismerésére és korrekciójára
Képes az önellenőrzésre


Attitűd:
Igény támad benne a média jelenségkörének további tanulmányozására
Kritikusan viszonyul mások (pl. médiaintézmények) megnyilvánulásaihoz
Empatikus a digitális szakadék „túloldalán” lévő személyekkel és közösségekkel szemben
Differenciáltan gondolkodik a médiaerőszak jelenségköréről
Irányítja az infografika-készítő munkát
Kíváncsi a hazai médiapiaci viszonyokra, médiafogyasztási adatokra
Elkülöníti a véleményt a szakmai állásfoglalástól
Átérzi a médiaoktatás életkorspecifikus nehézségeit
Türelemmel meg tudja hallgatni a vitában a másik fél álláspontját
Kritikailag viszonyul a tematizáció és a keretezés jelenségeihez
Kritikus az elméletek érvényességével kapcsolatban
Fontosnak tartja az elméletek limitációinak megadását
Kész közös munkára a hozzá beosztott kollégájával
Igényli a tesztkérdések és válaszopciók igényességét, tartalmi pontosságát
Igénye van az adatvédelem terén megszerzett tudásának bővítésére
Elfogadja a tesztkészítés során az együttműködés kereteit
A dolgozatában leírt gondolatokat előzetesen végiggondolja és ellenőrzi


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: