December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKC6B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Médiapszichológia, médiatudatosság
A tantárgy neve (angolul):Media Psychology and Media Awareness
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28+28+0+0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Pelle Veronika

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Digitális társadalmunk médiatartalmakkal túltelített környezetében a technológiai fejlődés, az erőteljesen növekvő információmennyiség és a társadalmi kommunikáció gyorsan átalakuló formái olyan környezetet teremtenek számunkra, amelyben a bölcs eligazodás újfajta tudást és új képességeket igényel. Miközben azonban a digitális technológiák társaságában töltött óráink száma minden eddiginél magasabb értékeket ölt, a kutatások azt bizonyítják, hogy médiahasználatunk időbeli növekedésével és funkcionális gazdagodásával nem jár együtt a médiaüzenetek értő szelektálása és feldolgozása, a médiaplatformok tudatos, bölcs, kritikus használata. E kurzus célja, hogy − a félév során sorra véve az egyén személyiségfejlődésére ható különböző médiaszíntereket − segítse a hallgatókat abban, hogy ebben az átmediatizált környezetben bölcsen tudjanak eligazodni az őket elárasztó médiaimpulzusok között. Hogy felhasználóként, leendő kommunikációs szakemberként és majdani szülőként, nevelőként − a médiatartalmaknak tehát mind befogadójaként, mind létrehozójaként, mind szabályozójaként − a tudatos felhasználó bölcs, értő-értékelő, felelős kritikai attitűdjével használják a mindennapjaik szerves részeként jelen lévő médiumokat, kiaknázva azok potenciálját és értékeit, de egyben felismerve és elkerülve azok veszélyeit is. A kurzus célja továbbá, hogy fejlessze a hallgatók kompetenciáját az őket körülvevő médiajelenségek tudatos észlelésében, a médiatartalmak kritikus befogadásában és átgondolt létrehozásában, s elősegítse, hogy a tudatos kommunikációs szakember szemével figyeljék, értelmezzék, értékeljék és szelektálják az őket körülvevő médiaüzeneteket, -tartalmakat és -mechanizmusokat.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus fenntarthatóságát az értelmezés és az elemzés alapjául szolgáló folyamatosan frissülő, aktuális példák és esetek biztosítják.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Ismeri a médiatudatosság fogalmát, fogalomkörét (médiaműveltség, médiajártasság, médiaértés, média-írástudás) és alkotóelemeit, kompetenciáit
- Érti, hogy egy komplex, számos készséget integráló kompetenciaegyüttesről van szó
- Átlátja a médiatudatosság mérésének, kutatásának és oktatásának kihívásait
- Tájékozott a hazai médiafogyasztás főbb mutatóival kapcsolatosan
- Áttekintéssel rendelkezik a médiahatások különböző elméleteiről, típusairól és azok eszköztáráról
- Tisztában van a médiahatások mögötti mechanizmusok tartalomgyártói céljaival és motivációival
- Ismeri a legfiatalabb és legvédtelenebb médiafogyasztókra, a gyermekekre ható médiaközeg jellemzőit, a médiahatások kisgyermekkori neurobiológiai hátterét, a médiaszocializáció folyamatát, veszélyhelyzeteit és azok (szülői-nevelői) tudatos kezelési módozatait
- Ismeri a hír műfaji jellegzetességeit, elemeit, a hírszerkesztés alapelveit és – megszegésükkel – a félretájékoztatás mechanizmusait
- Ismeri az álhír fogalmát, rendelkezik az annak felismeréséhez és a forrás ellenőrzéséhez szükséges ismeretekkel, vagyis tudja, hogyan ismerje fel egy adott hírről, hogy az valós hír vagy álhír
- Tájékozott az újmédia-használat során fellépő lehetséges veszélyhelyzeteket, a személyiségi jogok jogi hátterét és az online jogsérelmeket illetően
- Ismeri az onlinemédia-használat során őt illető jogokat és kötelességeket
- Tudja, hová fordulhat és milyen formában tud segítséget kérni őt vagy ismerőseit ért őt ért vagy általa tapasztalt online jogsértés esetén
- Ismeri az online zaklatás (cyberbullying) fogalmát és annak különböző formáit
- Felismeri az online zaklatás jeleit és megvalósulási formáit
- Tudja, hová fordulhat, mit kell tennie és milyen formában tud segítséget kérni őt vagy ismerőseit ért online zaklatás esetén
- Tisztában van az online zaklatás esetleges törvényi és lélektani következményeivel
- Birtokában van a kurzus során tanult – az előadásokon elhangzott és a kötelező irodalomként feladott – ismereteknek
- Áttekintéssel rendelkezik a kurzus tárgyához, témájához kapcsolódó ismeretanyagról, átlátja a médiatudatosság főbb témáit és területeit, és képes összefüggéseiben látni és értelmezni azokat
- Áttekintéssel rendelkezik a kurzus során taglalt témákat illetően, és egy hozzá és csoporttársaihoz közel álló témáról átlagon felül tájékozott, ismeretei túlnyúlnak az órákon tanultakon
- Rendelkezik a csoportos projektmunka választott formájának megfelelő eszköztudással és készségekkel
- Tájékozott a formális, iskolai médiaoktatás hazai történetét, szabályozását és helyzetét illetően
- Ismeri a hazai informális médiatudatosságra nevelés főbb ágenseit, törekvéseit, hazai és nemzetközi jó gyakorlatait
- Felidézi, áttekinti és összefüggéseiben értelmezi féléves teljesítményét
- Tisztában van saját maga és a csoport egészének féléves aktivitásával
- Reflektál saját teljesítményére és a kurzus egészére


Képesség:
- Képes megnevezni olyan készségeket és kompetenciákat, amelyek a médiatudatosság készségegyüttesébe tartoznak
- Végiggondolja, milyen jártassággal rendelkezik az egyes készségeket, saját médiatudatsosságát illetően
- Saját digitáliseszköz- és médiahasználatára, valamint a médiáról való gondolkodására vonatkozóan feltár és összegyűjt a médiatudatosság körébe tartozó készségeket
- Képes egy aktuális helyzet, jelenség kutatási problémaként való értelmezésére és végiggondolására
- Képes mindennapjaiban felismerni őt érő médiahatásokat és az azokról tanultak (mechanizmusaik) gyakorlati megvalósulásait
- Képes megvizsgálni elméletek érvényességét jelenkori környezetben, felismeri azok lehetőségeit és korlátait
- Átlátja a médiatartalom-létrehozók által alkalmazott befolyásolási és manipulációs technikákat
- Gyakorlati példákban felismeri a tanult hatásmechanizmusokat, ismereteket
- Példákat keres a tanult hatásokra és veszélyhelyzetekre a jelenkori gyermekeket célzó médiaszíntérről, és tudatos szülői viselkedéseket, reakciókat nevez meg azok kezelésére
- Konkrét példák (hírek és álhírek) elemzése során alkalmazza a tanultakat: képes ellenőrizni a forrás hitelességét, felismerni az álhírt, megkülönböztetni azt a valós hírtől, felismerni az információtorzítás módjait
- Képes biztonságosan kezelni személyes adatait, használja a biztonságos internethasználatot segítő beállításokat
- Képes érvényesíteni jogait őt ért jogsértés esetén
- Képes bejelentést tenni őt ért online jogsértés (pl. személyes adataival való visszaélés, online zaklatás) vagy általa látott jogsértő tartalom (pl. erőszakos, felnőtt, kiskorúakra káros stb. tartalom) esetén
- Képes megnevezni saját támogatói körét arra az esetre, ha online zaklatás áldozatává válna
- Megfogalmazza saját elveit a közösségi médiában való biztonságos és felelős jelenlétére és kommunikációjára vonatkozóan
- Képes felidézni és írásos dolgozatban feltett kérdésekre válaszok formájában megfogalmazni a tanult ismereteket
- Képes önállóan szintetizálni a különböző tananyagokból származó ismereteket
- Képes gyakorlati példákat elemezni és alkalmazni rajtuk a tanultakat
- Képes tartani az időkeretet a zárthelyi dolgozat során
- Lényegre törően képes írásban megfogalmazni saját álláspontját
- Elméleti tudását képes egy általa és a csoportja által választott gyakorlati példán, jelenségen felismerni, feltárni, alkalmazni, elemezni, magyarázni
- Csoportban végzett projektmunkájához áttekinti a tanultakat, képes kiválasztani a csoport számára legmegfelelőbb témát feltárva a lehetséges ötleteket és összehasonlítva az egyes opciókat, megtervezni a projektmunka folyamatát, majd csapatával megvalósítani azt
- A csoport munkájának és elemzésük eredményeinek összefoglalásaként csoportjával együtt létrehoz egy (média)produktumot
- A csoport által alkotott produktumot bemutatja a kurzus többi hallgatója számára
- Gyakorolja a nyilvános szereplést, fejleszti előadó-, fellépő- és kommunikációs készségét
- Évfolyamtársai előadásait követően konstruktív meglátásaival igyekszik segíteni társai fejlődését
- Saját ötleteket és jó gyakorlatokat gyűjt a médiatudatosságra való oktatás és nevelés hazai és nemzetközi színteréről
- Képes online gyűjtőmunkát végezni, rendszerezni és bemutatni a gyűjtött forrásokat
- Elemzi saját maga és csoportja egészének féléves hozzájárulását az órákhoz
- Reflexióit megfogalmazza és írásban/szóban vissza is csatolja az oktató felé


Attitűd:
- Nyitottá válik a saját médiahasználatát és a médiához való viszonyulását kísérő tudatosság feltérképezésére, megismerésére, megvizsgálására
- Kutatói érdeklődés ébred benne egy adott probléma feltérképezésére és több szempontból való megvizsgálására, körüljárására
- Kritikussá válik a különböző médiumokból jövő impulzusokkal szemben, tudatosabb az észlelésüket illetően
- Törekszik a különböző (manipulatív és propaganda jellegű) médiahatások észlelésére és felismerésére mindennapi médiahasználatában is
- Kritikus szemmel figyeli a gyermekek számára készített médiatartalmakat
- Felismeri a szülők és a média tudatos fogyasztására való nevelés szerepének fontosságát a gyermek egészséges személyiségfejlődésének folyamatában
- Kialakul benne az igény arra, hogy jelenlegi testvérként, majdani szülőként vagy akár tanárként, nevelőként törekedjen a gyermekek tudatos médiafogyasztásának elősegítésére, az ehhez kapcsolódó ismeretek és értékek átadására
- Elkötelezetté válik a hiteles és objektív tájékoztatás értéke és elve iránt
- Ösztönös igény alakul ki benne az általa a mindennapokban látott, hallott, olvasott hírek forrásának, hitelességének ellenőrzése iránt
- Kritikus az általa befogadott hírek valóságtartalmával szemben
- Törekszik személyes adatainak védelmére, a biztonságos és felelős internethasználatra
- Elkötelezett a mások jogait nem sértő, biztonságos és felelős internethasználat iránt, és fontos értéknek tartja azt
- Törekszik rá, hogy kerülje a személyiségi jogokat sértő megnyilvánulásokat, és betartsa a társfelhasználók jogait tiszteletben tartó online viselkedés alapelveit és szabályait
- Törekszik a biztonságos és felelős közösségimédia-használatra, és kritikus az ismeretlenektől érkező látszólag jó szándékú (mint ahogy az ismerősöktől, de visszatérően érkező bántó szándékú) üzenetekkel szemben is
- Önreflexív és ökritikus módon figyeli saját kommunikációját, és elköteleződik a zaklató jellegű kommunikáció elkerülése mellett
- Érzékennyé válik az online zaklatás jeleinek felismerésére környezetében, empatikus az áldozatokkal szemben, és kész arra, hogy ennek megtapasztalása esetén a hallgatólagos tétlenség helyett az áldozatot támogató, segítő félként vegyen részt egy ilyen folyamatban
- Fontos értéknek tartja az online zaklatás áldozatainak védelmében történő megnyilvánulásokat, és képviseli ezt az értéket
- Törekszik rá, hogy minél pontosabban meg tudja fogalmazni ismereteit, tudását
- Törekszik a pontos fogalomhasználatra
- Igénye van megszerzett tudásának szintetizálására és bővítésére
- Felismeri a médiaelméleti tudásban rejlő értékeket
- Elfogadja a csoportos projektmunka elveit és szabályait
- Kész a közös munkára, és kezdeményező attitűddel lát hozzá
- Nyitott mások ötleteire, érdeklődik a többi csapattag véleménye iránt
- Igénye van megszerzett tudásának saját projektmunkája által egy tágabb célközönség számára való hasznosítására
- Mind a témaválasztás, mind a megvalósítás és a közös munka egésze során kompromisszumra és alkalmazkodásra kész a csoport által hozott közös döntéseket illetően
- Ha a csoportnak oktatói segítségre, iránymutatásra van szüksége, kérdez, segítségért folyamodik
- Önkritikus saját munkájával szemben
- Nyitott a társaitól kapott meglátások, vélemények befogadására és az azokból való tanulásra
- Felismeri a médiatudatosságra nevelés és a tudatos médiahasználat értékét, és fontosnak tartja, célként tűzi ki maga elé annak fejlesztését mind magára, mind környezetére vonatkozóan
- Elkötelezett a saját és csoportja tanulási teljesítményének növelése iránt
- Önreflexív attitűdöt mutat saját és csoportja teljesítményét illetően
- Igénye van a médiatudatosság terén megszerzett tudásának bővítésére és készségeinek fejlesztésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: