December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKC7B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Stratégiai kommunikáció II.
A tantárgy neve (angolul):Strategic Communication II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4 óra, gyakorlat
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Stratégiai kommunikáció 1.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Veszelszki Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Stratégiai kommunikáció II. célja a résztvevők felkészítése a munkaerőpiaci kihívásokra, komplex gyakorlati feladatok révén. A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókat a munkaerőpiac alapvető és aktuális jellegzetességeivel, és felkészítse őket a kihívásoknak való megfelelésre. A képzés gyakorlati jellegű ismereteket ad: elsősorban a készségek, képességek, illetve az attitűdök fejlesztése a cél.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus elvégzésével a hallgatók betekintést kapnak a legfontosabb emberierőforrás-dokumentumok megfelelő elkészítési módjaiba (életrajz, motivációs levél, portfólió), gyakorlatban is felkészülnek az interjúszituációkra, hatékony stressz- és konfliktuskezelési technikákat ismernek meg és próbálnak ki, megismerik a legfontosabb illem- és protokollszabályokat, illetve felkészülnek a hatékony tárgyalásvezetésre. Emellett megismerkednek a vlogkészítés és a reputációmenedzsment alapjaival.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Érti és fel tudja idézni a Stratégiai kommunikáció I. tantárgyban tanult fogalmakat és összefüggéseket.

Felismeri a legfontosabb hivatalos szövegformákat.
Ismeri a hivatalos szövegek stilisztikai és formai jellegzetességeit.
Különbséget tud tenni az eltérő életrajztípusok között.
Felismeri, milyen célra milyen típusú szöveget érdemes megalkotni.

Ismeri a motivációs levelek fajtáit.
Tisztában van a legfontosabb formai jellegzetességekkel.

Ismeri a legfontosabb helyesírási szabályokat.
Megismerte a főbb korrektúrajeleket.
Ismeri a szövegszerkesztők korrektúraszolgáltatását és a korrektúraprogramok jellemzőit.
Tisztában van a tipográfiai alapfogalmakkal.
Ismeri a hírnévkezelés eszközeit.
Érti a vlogolás jelentőségét.
Tisztában van a vlogok jellemzőivel.
Képes kitekinteni az influencer marketingre.
Elsajátította a tárgyalások fázisait.
Ismeri a tárgyalási taktikákat.
Érti az egy-, két-, háromdimenziós tárgyalás közötti különbségtételt.
Felismeri a sikeres és a sikertelen tárgyalás tényezőit.
Azonosítani tudja az illemszabályokat.
Különbséget tud tenni az illem, etikett, protokoll között.
Azonosítani tudja a krízis, konfliktus, válság, katasztrófa jellegzetességeit.
Ismeri a Thomas-féle konfliktuskezelési technikákat.
Meg tudja különböztetni a követő típusú és a független vitát.
Tudja, mit jelent a holtpont, patthelyzet, zsákutca egy tárgyalás során.
Azonosítani tudja a mediáció és az arbitráció különbségeit.
Ismeri az állásinterjú strukturális sajátosságait.


Képesség:
Képes önállóan és csoportban tudományos vagy gyakorlati témában prezentációt előkészíteni és megtartani.
Esettanulmány elemzése alapján azonosítani tudja a hivatalos szövegek jellemzőit.
Képes hivatalos levelet, jelentést, feljegyzést, ajánlást írni, saját és más nevében.
Képes az álláspályázathoz szükséges dokumentumok szakmai szempontok szerinti elemzésére.
El tud készíteni önállóan egy folyószöveges, tabelláris életrajzot, illetve képes megfelelően kitölteni egy állásjelentkezési űrlapot.
A különböző céloknak megfelelően azonos tartalmú, de más-más megszövegezésű szöveget tud alkotni.
Többféle célnak megfelelő motivációs levelet tud írni.
Képes elkészült motivációs levelek szakmai értékelésére.
Képes a helyesírási ajánlásoknak megfelelő szöveget alkotni.
Fel tudja ismerni és javítani tudja a helyesírási hibás szövegeket.
Képes nyomdai utasításokat értelmezni és azokat adni.
Képes a saját és szervezete reputációjának hatékony menedzselésére.
Önállóan el tud indítani egy vlogot.
Alkalmazni tudja a legfontosabb videószerkesztő programokat.
A reputációmenedzsment kontextusában el tudja helyezni a vlogokat.
Elő tud készíteni egy tárgyalást.
Képes egy csoportos tárgyalás vezetésére.
Elemezni tudja egy tárgyalás menetét.
Ismeri és alkalmazza az illemszabályokat társas helyzetekben.
Esettanulmányok, tárgyalási szituációk elemzése során fel tudja ismerni az alkalmazott konfliktuskezelési módot.
Alkalmazni tudja az elsajátított technikákat.
Képes annak belátására, mikor kell harmadik felet bevonni egy tárgyalásba.
Fel tud készülni a személyes és szervezeti konfliktuskezelésre.
Hatékonyan tudja kezelni a munkahelyi stresszhelyzeteket.
Képes interjúalanyként, hatékony énreprezentációval részt venni egy állásinterjún.
Önállóan tud vezetni egy állásinterjút.
Alkalmazni tudja a gyakorlatban a korábban elsajátított illemszabályokat.


Attitűd:
Kész csoportmunkában hatékonyan részt venni.

Önkritikus saját munkájával szemben.
Szem előtt tartja csoporttársai véleményét.
Fontosnak tartja a stiláris és formai ajánlások betartását.
Igénye van az új tudás megszerzésére.
Kritikus az interneten található források és minták használata során.
Nyitott a kreatív, újszerű megoldásokra.
Fontosnak tartja, hogy az online forrásokkal szemben kritikus attitűdöt alakítson ki – önmagában és munkatársaiban is.
Képes önállóan és csoportban is dolgozni.
A csoportban végzett munka során elfogadja az együttműködés kereteit, kezdeményező, kész a kompromisszumokra.
Kritikus a hibás szövegekkel szemben.
Nyitott a szövegmódosításokra.
Fontosnak tartja a formailag is igényes dokumentumok elkészítését.
Nyitott az újdonságok befogadására.
Felismeri a reputációmenedzsment fontosságát.
Össze tudja kapcsolni a reputációmenedzsmentet a vlogolással.
Érdeklődik a társadalmi kommunikáció iránt.
Fontosnak tartja az asszertív kommunikációt.
Fogékony a kapcsolatorientált szemléletre.
Elfogadja, hogy a tárgyalások elemzése során többféle megközelítés, szemlélet alkalmazható, felismeri ezek értékét a gyakorlatban.
Fontosnak tartja a társai visszajelzéseit és ezek beépítését a későbbi döntéseibe.
Nyitott a konfliktusok asszertív kezelésére.
Törekszik a win-win szituációkra.
Fontosnak tartja tárgyalástechnikai eszköztára folyamatos bővítését, fejlesztését.
Szem előtt tartja csoporttársai véleményét.
A viták során érvekkel és ellenérvekkel támogatja a döntéshozatal folyamatát.
Fontosnak tartja az érzelmi intelligencia fejlesztését.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: