December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20NGKG2M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Konfliktus és együttműködés a kommunikációban
A tantárgy neve (angolul):Conflict and Cooperation in Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Géró Györgyi

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
: A tárgy célja, hogy különböző tudományági és funkcionális nézőpontokból mutassa be a konfliktushelyzeteket és a konfliktuskezelés lehetőségeit, következményeit, megismertesse a hallgatókat a legfontosabb, legérdekesebb aktuális tudományos kutatási eredményekkel


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:

Érti és fel tudja használni az előadáson tanultakat a kommunikációs paradoxonokról.
Azonosítani tudja a kommunikációs paradoxonokat, melyekben a különféle üzenetek ellentmondanak egymásnak.

Ismeri a magyarországi ifjúság értelmezésének három jelentősebb narratíváját: az ifjúsági korszakváltás elmélete (Gábor, 2006), az ifjúságügy narratívája (Nagy, 2008, 2013) és az új csendes generáció paradigmája (Székely, 2014).
Érti a tradicionális és az újmédia, illetve az újmédia és közösségi média közti különbségeket.


Értelmezi a konfliktust, mint eltérő érdekek, értékek, szükségletek, vágyak, nézetek ütközését.
Érti az iskolai konfliktusok sajátosságait.

Érti és tudatosan használja az ép és fogyatékos fogalmát. A társadalom sokszínűségének létrejöttében épek és fogyatékosok egyaránt részt vesznek, társadalomalkotó ágensekként tehát funkció nélkül való, hogy megkülönböztessük őket.


Értelmezi azt az állítást, hogy a társas média (SNS) alkotta kommunikációs rendszerek csak strukturális viszonyban tudnak kapcsolódni a politikai és más közéleti intézményi rendszerekhez, de műveleti zártságuk miatt nem képesek egymáshoz közvetlenül kapcsolódni
Érti, hogy a társadalmi marketing célja a társadalmi jóléthez való hozzájárulás

Megismeri, hogy a nemek közti különbségek nem pusztán biológiai vagy élettani sajátosságokon alapulnak, hanem társadalmilag és kulturálisan is kódoltak.
Megismeri a halál és haldoklás kultúrantropológiai és kommunikációs kontextusát, valamint a posztmodern társadalomban a haldokló igényeinek kielégítésére életre hívott hospice mozgalmat.
Megismeri a cyberbullying fogalmát, ezt a jellemzően internetes felületeken megvalósuló tevékenységet, amelynek célja a (döntő többségben fiatalkorú) bántalmazott megalázása, megszégyenítése, közösségből való kiközösítése. Tudja, milyen törvényi szabályozások vonatkoznak a szereplőkre.

Érti, hogy elvont fogalmainkat, úgymint élet, szerelem, társadalom vagy halál, konkrétabb fogalmainkon (azaz forrástartományokon) keresztül tudjuk csak értelmezni, fogalmi metaforák útján.


Képesség:

Képes felismerni, hogy amikor kultúrák, diszciplínák, tágabb értelemben információk ütköznek, ott félreértések és konfliktusok keletkeznek
Képes választ adni arra a kérdésre, hogy "milyenek a mai fiatalok"?

Képes felismerni a médiakonvergencia és a szólásszabadság viszonyának konfliktív pontjait

Képes felismerni, hogy a konfliktus elkerülhetetlen, az élet természetes velejárója, a változás, fejlődés alapja.


Felismeri, hogy épek és épek legalább annyira képesek különbözni egymástól, mint épek és fogyatékosok.


Tudatában van, hogy az online aktivizmus nemcsak az alacsony belépési küszöbbel együtt járó magas kilépési arány miatt csekély hatásfokú, hanem azért is, mert eltérő rendszerben működik, mint azok a többnyire politikai ügyek, amelyekre hatni szándékozik
Érti a sztereotípiák csoportképző szerepét, és az identitás különböző szintjein képes értelmezni.
Képes felismerni, hogy a kódolás a mindenkori nemi szerepekhez, sztereotípiákhoz és normákhoz kötődik – ez a vonatkoztatási keret azonban folyamatosan változik, többnyire szociokulturális környezetünk alakulásának függvényében.
Felismeri, hogy a távozás és a haldoklás kommunikációs nehézségei, konfliktusai súlyosak, a mai világban megoldatlan társadalmi problémaként jelennek meg. A fő konfliktusforrás hogy a mai világban a halál tabutémává vált.
Képes felismerni a cyberbullying jelenségét, megjelenési formáit, és hogy milyen hatással van az online zaklatás az áldozatokra.
Képes felismerni, hogy az élet lehet egy utazás, egy játék, vagy akár egy habos torta. és ez attól függ, hogy az életet miképp konceptualizáljuk Magyarországon, és mennyiben tér ez el az amerikai konceptualizációktól.Attitűd:

Kritikusan kezdi szemlélni a különféle, egymásnak ellentmondó üzenetek szerepét, amelyek egyfelől súlyosabb esetben testi-lelki betegségekhez vezethetnek. Jobb esetben új meglátások és paradigmák születhetnek, fejlődés kezdődhet.

Kritikusan képes viszonyulni a médiában ezzel kapcsolatban megjelenő híradásokhoz
.
Érzékeli és értékeli a szólásszabadság korlátait és nehézségeit az újmédia periódusában.


Általában negatív konnotáció társul hozzá (érzelmi töltés); ezt képes kritikusan szemlélni.

Képes kritikusan viszonyulni, és kezelni az ép/fogyatékos megkülönböztetés társadalmi és pedagógiai kockázatait.

Felméri, hogy az online aktivizmus csak akkor tud direkt módon hatni a közpolitikára, ha maga is a (köz)politika kódját kezdi használni, annak minden kívánt és nem kívánatos következményével együtt.

Hajlandó távolról és kritikusan rátekinteni a saját magunkról alkotott képre
Felméri, hogy a nemek közti kommunikációban tapasztalható különbségek jelenthetnek képességbeli, készségbeli különbségeket, ugyanakkor visszautalnak és visszahatnak az adott közösség által képviselt értékekre és normákra, konfliktuskezelési eszköztárunk elemeire, megoldási és viselkedési mintákra.
Megérti, hogy a legáltalánosabb, legalapvetőbb igény egyértelmű és természetes: hogy a beteg ne egyedül, kiszolgáltatottan, hanem szerettei között, emberi méltóságát megőrizve vehessen búcsút az életétől.
Felméri, hogy tennie kell, ha ezzel a jelenséggel találkozik.

Nyitott a fogalmak különböző forrástartományon keresztüli értelmezéseinek elfogadására


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: