Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NAK99M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Platón és Arisztotelész
A tantárgy neve (angolul):Platon and Aristotle
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+24+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, kétévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Toronyai Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy fő célja és tartalma Platónnak és Arisztotelésznek az igazságosságról, az ember számára való jó életről való felfogását körvonalazó erkölcsi-politikai műveinek tanulmányozása. E művek olvasása során külön figyelmet fordítunk az igazságra, a valóság mibenlétére és megismerésére vonatkozó gondolataikra is. Szövegolvasó szemináriumi formában dolgozzuk fel Platón Állam és Törvények, illetve Arisztotelész Nikomakhoszi etika és Politika című művét. A művek tanulmányozásánál A.E. Taylor és Sir David Ross mértékadó monográfiái lesznek segítségünkre.
A tárgy második témakörét Platón és Arisztotelész – a mi nyugati kultúránkban megalapozó jelentőségű – művei szinte áttekinthetetlenül sokfelé ágazó hatástörténetéből való válogatás képezi. A hatástörténet néhány epizódjára (a platóni akadémia és az arisztotelészi lükeion; Cicero, Szent Ágoston, Al-Fárábi, Májmuni Mózes, Aquinói Szent Tamás és a tomizmus-neotomizmus) és a platóni-arisztotelészi gondolkodás néhány mai követőjének (Leo Stauss; Alasdair MacIntyre) elgondolásaira vetünk egy-egy pillantást.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus anyagába a fenntarthatóság társadalmi igazságossággal, méltányossággal és egyenlőséggel kapcsolatos szempontjai integrálhatók:
"3. Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden korosztály számára."
"5. Biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget."
"8. Biztosítani kell a tartós, átfogó és fenntartható fejlődést,"
"10. Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között."
"16. Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében."


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat.
Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet bizonyos fontos elemeit (igazságosság, hatalom, állam, politika és tudás viszonya, stb.), alapos történeti ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket.
Átfogóan ismeri a politika alapvető törvényszerűségeit.
Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait. Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával.
Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről.


Képesség:
Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk értékelésére.
Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére.
Képes a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére.


Attitűd:
Vállalja azt a szakmai identitást, amely szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét adja.
Lényeglátás, kreativitás, és módszertani tudatosság jellemzik.
Kritikai módon viszonyul a politikai jelenségekhez.
Elkötelezett a minőségi munka iránt.
Folyamatos az igénye az önművelésre, és a köznapi életben mások politikai véleményének tiszteletben tartására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: