Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NBK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A politikatudomány alapjai
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Political Science
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24 + 24 + 0 + 0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gallai Sándor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a politikatudomány alapfogalmainak, főbb tipológiáinak és a politika alapvető összefüggésinek bemutatásával bevezetni a hallgatókat a politikatudomány diszciplínájába, elsajátíttatni velük a politika értelmezéséhez szükséges fogalomkészletet és az önálló politikai gondolkodáshoz szükséges alapokat.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy oktatásában hangsúlyosan jelennek meg a demokratikus politikai értékek, köztük az emberi jogok, a jogállamiság és a jogegyenlőség.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megtanulja a politika alapfogalmait és alapvető összefüggéseit, megismeri a modern politikai rendszerek típusait, a politikai intézmények funkcióit, a pártok, párt és választási rendszerek jellegzetességeit, a politikai kultúra komponenseit, az ideológiák és a törésvonalak szerepét, kormányzás és közpolitika fogalmát, politika és média kapcsolatát. Érteni fogja a modern politikai rendszerek működési elveit, tisztában lesz a politika főbb (intézményi) szereplőivel, tájékozott a diszciplína iskolái és elméleti megközelítései között, de közben felismeri a politikai tudás és a politikatudomány korlátait is.


Képesség:
A hallgató képes lesz a politikai szabályszerűségek felismerésére, egyes politikai események kontextusba helyezésére, a politika értelmezésére, az ehhez szükséges szaknyelv helyes használatára. Össze tud hasonlítani különböző politikai rezsimeket, be tudja mutatni a választási rendszerek és a pártrendszerek összefüggéseit, az ideáltipikus és a megvalósult (tömeg)demokráciák különbségeit. A komponensek ismeretében képes a különböző politikai rendszerekről és kultúrákról adatokat gyűjteni, azokat rendszerezni és ezek alapján leíró, elemző megállapításokat tenni.


Attitűd:
A hallgató nyitott lesz a különböző politikai rezsimek és kultúrák befogadására, miközben felismeri és igényelni fogja a demokratikus rendszerek és elvek iránti elköteleződés fontosságát. Kritikusan fogja figyelni a politikáról szóló híreket, nyitott lesz a különféle interpretációkra, és megértéssel tekint majd a politika ellentmondásokkal teli célrendszerére, illetve az abban mozgó politikai szereplőkre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: