Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCK96B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Politikai eszmetörténet (szövegolvasó szeminárium)
A tantárgy neve (angolul):History of political ideas (reading seminar)
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+0+2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Toronyai Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja bevezetés a politikáról való filozófiai gondolkodásmódba. Szövegolvasó szeminárium formájában foglalkozunk a mi nyugati politikai eszmetörténeti hagyományunk filozófiai szempontból kiemelkedőként számon tartott műveivel. Az adott félévre kiválasztott mű megértése és értelmezése a közelebbi cél a szöveg gondolatmenetének közeli követése, „szoros olvasása” révén.
Az idei őszi kurzuson Platón "Állam" (vagy Platón "Törvények" illetve Arisztotelész "Nikomakhoszi etika" vagy "Politika") című művét olvassuk.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus anyagába a fenntarthatóság társadalmi igazságossággal, méltányossággal és egyenlőséggel kapcsolatos szempontjai integrálhatók:
"3. Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden korosztály számára."
"5. Biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget."
"8. Biztosítani kell a tartós, átfogó és fenntartható fejlődést,"
"10. Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között."
"16. Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében."


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat.
Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet bizonyos fontos elemeit (igazságosság, hatalom, állam, politika és tudás viszonya, stb.), alapos történeti ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket.
Átfogóan ismeri a politika alapvető törvényszerűségeit.
Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait. Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával.
Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről.


Képesség:
Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk értékelésére.
Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére.


Attitűd:
A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos folyamataiban kellőképp eligazodjon, és szakmai tudását felhasználva képes legyen közérdekű megoldásokat előmozdítani.
Nyitott arra, hogy a politikáról szerzett ismereteit hitelesen közvetítse.
Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket megosztja környezetével.
Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt.
Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás önfejlesztő módszereire.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: