Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NCKE9M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Média és politika
A tantárgy neve (angolul):Media and Politics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, kétévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Várnagy Réka

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók a kurzus folyamán megismerkednek a média és politika mélyebb összefüggéseivel és a témakörrel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalommal, valamint az elmúlt évtizedek legfontosabb vitás kérdéseivel is. A kurzus során a hallgatók kiemelten foglalkoznak a média és politika területén felmerülő etikai-jogi kérdésekkel, a sajtószabadság és a véleményszabadság koncepciójával. Az elméleti tudás mellett gyakorlati ismereteket szereznek, egy választott kérdésben kutatást feladatot kapnak, aminek eredményeit egy szeminárium keretében prezentálják. A hallgatók önálló munkával hírelemzést is végeznek, amelynek során megismerik és alkalmazzák az hírelemzésben használatos fontosabb kódolási kategóriákat (beemelve a fenntarthatósági témakörbe tartozó elemeket és kódokat) és kódolási technikákat, különböző empírikus elemzési módszereket és az eredmények bemutatásának különböző formáit. A kurzus során a hallgatók a szakmai tudásuk mellett fejlesztik az önálló problémamegoldási képességüket és kreativitásukat is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatók a hírelemzés során megismerik és alkalmazzáka fenntarthatósági témakörbe tartozó elemeket és kódokat és így betekintést nyernek a fenntarthatóság problémakörébe tartozó ügyek tematizálásába és politikai narratívájába.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Rálátása van a médiát érintő új gazdasági, társadalmi és politikai kihívásokra


Képesség:
Alkalmazza a politikatudományi és médiaetika szakmai érvkészletét.


Attitűd:
Megismeri és elsajátítja az alapvető szakmai értékeket.

Tudás:
Ismeri a média és politika összefüggéseiről szóló hazai és nemzetközi szakirodalom főbb kérdéseit, alapfogalmait és elméleti kereteit.


Képesség:
Átlátja a fontosabb fejlődési trendeket, képes azonosítani a politikai kommunikációban megjelenő fordulópontokat, szakmai érdeklődése elmélyül és megszilárdul.


Attitűd:
Komplex módon közelíti meg a médiaetikai kérdéseket, nyitott a szakmai kérdések megvitatására.

Tudás:
Tájékozott a sajtó és politika viszonyát feldolgozó szakirodalomban és ismeri a meghatározó szerzők munkásságát.


Képesség:
Kritikai módon képes a szakirodalmi forrásokat kezelni.


Attitűd:
Képes koherensen megfogalmazni saját álláspontját. Önkritikus saját álláspontjával szemben.

Tudás:
Tájékozott a média helyeztét meghatározó hazai jogszabályi környezetről


Képesség:
Képes az eltérő kontextusban megjelenő fejlődési irányok azonosítására és összehasonlítására.


Attitűd:
Elkötelezett a pontos munkavégzés iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: