Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NDV49B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Filozófiai gondolkodás (szövegolvasó szeminárium)
A tantárgy neve (angolul):Philosophical Thinking (text analysing seminar)
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 tanóra/hét szeminárium
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Toronyai Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzuscélja bevezetés a filozófiai gondolkodásmódba. Szövegolvasó szeminárium formájában foglalkozunk egy-egy filozófiai problémával. Az adott félévre választott témát átgondoló régebbi és újabb (az utóbbi száz évből származó) kiemelkedő művek megértése és értelmezése a közelebbi cél – ennek révén pedig a kritikus, következetes, a gondolkodás tapasztalatában elmélyülő filozófiai gondolkodásmód iránti érzék erősítése.
Az idei őszi kurzus témájának a szeretetről való gondolkodást választottam. Előbb sorra vesszük a mi nyugati kultúránkban kialakult felfogás megalapozó szövegeit (Platón: A lakoma, Arisztotelész: Nikomakhoszi etika VIII-IX. könyv, illetve „Az evangélium János szerint” és „Szent Pál a korintusiaknak írt első levele 12-13” az Újszövetségből), majd pedig egy - az immár több, mint két évezredes hagyomány tapasztalataira támaszkodó és azt továbbgondoló – mai könyvet tanulmányozunk (a „Szeretet”-fejezet André Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről című könyvéből).
A ”Filozófia gondolkodás” szeminárium anyagának végiggondolása az egyetem értelmiségképző feladatának teljesüléséhez járulhat hozzá. Bővíti a műveltséget, fejleszti az alkotó, kritikus gondolkodás és a világban való tájékozódás képességét általában. A filozófiai művek értelmező olvasása segíti komplex problémaszituációk gondolati megközelítésének és a tudományos munkához szükséges gondolkodásmódnak és szövegértelmező készségeknek az elsajátítását.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy az alábbi fenntarthatósági szempontokat látja integrálhatónak a tanítás-tanulás folyamatába:
"3. Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden korosztály számára."
"5. Biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget."
"8. Biztosítani kell a tartós, átfogó és fenntartható fejlődést,"
"10. Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között."
"16. Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében."


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Tájékozott bizonyos problémák tekintetében a nyugati eszmetörténet általános jellemzőiben és adataiban.
- Ismer bölcseleti alapszövegeket és -alapproblémákat.
- Ismeri az elméleti problémafelvetés és problémamegoldás hagyományos és mai változatait, és jártasságot szerez a problémák intellektuális kezelésének gyakorlataiban.
- Ismeretekkel rendelkezik filozófiai, etikai, politikai filozófiai problémák mibenlétéről, történetéről, jelentőségéről és társadalmi szerepéről.


Képesség:
- A hallgató képes arra, hogy kreatív módon gondolkodjon és kritikai tevékenységet fejtsen ki a kultúra különböző területein.
- Képes argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek élőszóban és írásban vázlatos vagy részletes bemutatására;
- Képes a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására.


Attitűd:
- Nyitott a párbeszédre és az együttműködésre.
- Kritikai és kreatív gondolkodás és problémaérzékenység jellemzi.
- Képes figyelemmel meghallgatni mások álláspontját, és elfogulatlanul mérlegelni az előadott vélemények tartalmát.
- Képes argumentált módon kifejteni saját álláspontját.
- Nyitott más kultúrákra, a kulturális és vallási sokszínűségre.
- Közvetíti az elsajátított kulturális értékeket.
- Folytonosan fejleszti saját szellemi képességeit, képes arra, hogy külső segítség nélkül is módszeresen gyarapítsa tudását.
- Egy számára újszerű kérdéskörben is képes tájékozódni, információkat szerezni, látókörét bővíteni, véleményét ennek megfelelően körültekintően kialakítani és kifejezni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: