Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NDV92B
A tantárgy megnevezése (magyarul):The Communication of Dictatorships
A tantárgy neve (angolul):The Communication of Dictatorships
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
13 hét ea/ 90 perc
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Farkas-Bede Katalin

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók ismerjék meg a diktatúra fogalmát és kritériumait. Jelen és néhány 20. századi diktatúra bemutatásával és összehasonlító elemzésével megismerik a diktátor, személyi kultusz, terror és áldozatok, eszközök (nyelv, propaganda) tudományos háttéranyagát (Arendt, Klemperer, stb.).
Totális és puha diktatúrák, nyílt terror, autoriter hatalomgyakorlás, a vezető tekintélye, politikai kényszer alatti államhatalom, nyílt elnyomás és rejtett elnyomás (kizárt személyek, csoportok, illetve nézetek, vélemények),a diktatúrák külső vagy belső támogatói, érdekcsoportjai, akik érdekében a diktatúrát gyakorolják adják a vizsgálat korpuszát. Az elemzés interdiszciplináris: politikai, földrajzi, társadalmi, szociálpszihológiai, gazdasági, nyelvi és kommunikációs, mivel a hallgatói szakirányok sokfélesége ezt megkívánja.
A kooperatív hallgatói munka fontossága kétségtelen, mivel érzékeny, kultúránként változó, tabu-témák kerülnek tárgyalásra.

A fenntarthatóság szempontjai:
1. A szegénység szülhet-e diktatúrát? (magas népességszám, drog/bűnözés, éhínség)
2. Mennyiben speciálisak az afrikai diktatúrák?
3. A latin-amerikai diktatúrák jellegzetességei.
5. A diktatúrák oktatáspolitikája (nők, vallások, sport)
A diktatúra pontos meghatározásával és annak (vs demokrácia) elítélésével törekedni lehet az egyenlőtlenség csökkentésére (érdekcsoportok).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Critical reasoning (kritikai érvelés)
Definiálja a diktatúra fogalmát.
Elfogultság nélkül, korrekt korpusszal prezentál, érzelmek, sugallás nélkül (vélemény-tudomány különbség)
Ismeri a totális vagy totalitárius diktatúrák és az autoritárius diktatúrák közötti különbséget.
Ismeri a tényeket: a világ 2/3-ában diktatúrák vannak: totális diktatúrák ma, patrimoniális hatalom, abszolút monarchiák, forradalmak diktatúrája (Cromwell), egyházi diktatúrák (ma pl. az iszlám), cca egy időben jött létre a fasiszta Olaszország és a kommunista Szovjetunió.


Képesség:
Rendszerezni tudja a diktatúrához kötődő fontosabb jelenségeket és fogalmakat.
Képes 'csőlátás' nélküli elemzésre,
Rendelkezik a tudományterület nagyjai iránti érdeklődéssel (Almond, Arendt, Dahl, Arisztotelész, Huntington, Lijphart, Linz, Lipset, Sartori, Schmitter, Schumpeter, etc.), ők felülírják gondolkozásában a média-vélemény-érzelmi vagdalkozás kategóriát.
Képes az olvasott irodalmat értelmezni és más politikai kontextusban is interpretálni.
Rendelkezik a más orszáhokból jövő hallgatók iránti empátiával és elfogadja azok kulturális véleménynyilvánítását: Mao, Castro, Ho Chi Minh, etc.


Attitűd:
Kutatása során igénye van a diktatúra folyamatainak mélyebb feltárása és elemzésére.
Felelősen gondolkodik a fogalomról, mert tudja, munkájának minősége befolyásolhatja mások világképét.
Csoportos munka során tudatában van annak, hogy nélküle társai nem tudják elvégezni feladatukat: olvasás-kutatás, írás-diák, előadás (folyékonyan, angol nyelven, hiba és felolvasás nélkül), a hallgatóság figyelmét leköti.
Nyitott a 'nemzetközi' négyes csoportos munkára.
Törekszik arra, hogy különböző kultúrát képviselő társai felé kommunikációja tiszta és érthető legyen (a hallgatók ide 3 karról és cca 20 országból érkeznek).


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:lsd. English version


Tudás:
lsd. English version


Képesség:
lsd. English version


Attitűd:
lsd. English version