Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NEK86B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Politikai kutatás módszertana
A tantárgy neve (angolul):Methodology of Political Research
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Róna Dániel Ottó

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy a hallgatók olyan ismereteket szerezzenek, melyek nélkülözhetetlenek a későbbi szakmai-kutatási tevékenységük során. Az egyes módszerek elméleti kérdései mellett megismerik azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit és korlátait. A félév végére képesek lesznek alapszinten azonosítani a kutatási kérdés megválaszolására leginkább alkalmas módszereket, valamint megfelelő módon integrálni az elméleti tudást és a módszertani ismereteket. Emellett gyakorlati tapasztalatot szereznek a kérdőíves kutatás terepmunkájáról, és fogalmazásban, esszé-írásban is fejlődni fognak.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus célja az, hogy megismertesse a hallgatókat a társadalomtudomány kutatás, dolgozatírás és szóbeli prezentálás módszerével. A dupla-idősávos kurzus két részre tagolódik: egyik idősávban az írás és előadás mikéntjét ismerhetik meg a hallgatók, másikban pedig a kutatásmódszertant.


Képesség:
Az első rész (írás és előadás) az egyetemi-tudományos közegben használatos kifejezési módokat és formákat fogja bemutatni a hallgatók számára. A rövidebb házi feladatokon át a terjedelmesebb esszéíráson és a szóbeli prezentáláson keresztül a szakdolgozatírás technikáját fogja áttekinteni a kurzus: megismerteti a hallgatókat – többek között – a bevezetés, tagolás, hivatkozás, irodalmi összefoglalás, saját vélemény kifejtésének módozatával. Külön hangsúly lesz a plágium elkerülésén. A kurzusrész során a hallgatók házi feladatok, helyben megírt mini-dolgozatok, esszék és szóbeli prezentációk formájában adnak számot a tudásukról.
A második rész célja az, hogy megismertesse a hallgatókat a társadalomtudományi kutatás módszerével. A politikatudományi kutatások eszköztárát mutatja be a kurzusrész: az órák nagy részén egy-egy társadalomtudományi módszert fogunk tárgyalni. A tárgy elején a kutatás megtervezésére, a kutatási terv elkészítésére térünk ki, a végén pedig a hallgatók betekintést nyernek az adatelemzés és ábrázolás alapjaiba, SPSS és excel szofverek segítségével. Az utolsó órákon a hallgatók megvalósított kutatásukat mutatják be.


Attitűd:
lásd fent


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: