Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NFV93B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Politikatudományi olvasószeminárium
A tantárgy neve (angolul):Political Science Reading Seminar
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12*90 perc gyakorlat
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Ványi Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A szeminárium célja a politikatudomány alapfogalmainak elmélyítése alapvető politikatudományi forrásmunkák olvasásával és elemzésével. A kurzus során a kiadott szövegek megvitatása során értékeljük a politikatudomány helyzetét a társadalomtudományokon belül, ezen kívül az olvasmányok felhasználásával a tudományág szókészletének elmélyítése, valamint politikai tudás bővítése a cél.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott 17 fenntarthatósági céljához kapcsolódóan
elsősorban a nemek közötti egyenlőség biztosításához, valamint a békés, befogadó társadalmak
előmozdításához tud hozzájárulni.
Az órán átbeszélésre kerülő fogalmak mind kapcsolódnak a demokrácia kérdésköréhez valamilyen módon, és a viták kapcsán a hallgatók érzékenyebbé válnak a mai társadalmi, politikai problémákra, ezáltal elősegítve a fenti célokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
ismeri a politikatudomány alapfogalmainak alakulását, azok mélyebb tartalmát
összefüggéseiben értelmezi a politikatudományi fogalmakat, ezeken keresztül a politikai helyzeteket
rendelkezik a politika jelenségeihez kapcsolódó vitákhoz szükséges fogalom-és érvkészlettel
azonosítani tudja az egyes politikatudományi fogalmakhoz kapcsolódó egyéb fogalmi környezetet, ezeket értő módon használja írásban és szóban


Képesség:
képes a politikatudományi alapfogalmakat kontextusba ágyazva, elemző módon használni
képes a politikatudományi fogalmak összefüggéseinek felismerésére, konkrét szituációkra vonatkozóan helyesen használni
képes az egyes politikai jelenségekhez kapcsolódón összeállítani saját érvkészletét a vitákban, képes állást foglalni vitás kérdésekben, helyzetekben
képes hosszabb-és rövidebb állásfoglalások készítésére a fogalmak helyes használatával


Attitűd:
konkrét helyzetekben kritikusan alkalmazza a megszerzett ismereteit
szem előtt tartja a fogalmak koherenciáját, igénye van a mélyebb megértésre
érzékennyé válik a különböző álláspontok megismerésére és megértésére
fogékony a fogalmak különböző kontextusban való megjelenésének megértésére, kész kompromisszumokra az állásfoglalások kifejtése során


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: