Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PO10NGK84B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Politikai kampány és kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Political Campaign
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Várnagy Réka

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók megismerkednek a politikai kommunikáció elméleti alapjaival, megjelenési formáival és új fejlődési irányaival. A kurzus célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a politikai kommunikáció céljainak és eszközeinek megértésére és elemzésére a tömegkommunikáció keretein kívül és belül egyaránt. A kurzus során megismert elméleti irányzatokhoz kapcsolódva a hallgatók csapatmunkán alapuló és önálló kutatást is végeznek, amelnyek során lehetőségük nyílik a nem hagyományos közegben (például közösségi hálókon) végzett kísérleti kutatás megvalósítására is. A kurzus célja, hogy az órákon szerzett ismeretek alapján a hallgató tudatos médiafogyasztóvá válljanak, illetve megfelelő alapot kapjanak a tartalom-előállításhoz is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus során a hallgatók betekintést nyernek a legújabb nemzetközi gyakorlatokba, a feldolgozott eseteken keresztül ismereteket szereznek a politikai napirenden szereplő új témák, így a fenntarthatóság kérdéseinek tematizálásról és a vonatkozó közvélemény alakításáról.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a politikai kommunikáció kutatásának főbb elméleti kereteit és meghatározó iskoláit.


Képesség:
Kritikai módon képes a szakirodalmi forrásokat kezelni.


Attitűd:
Képes koherensen megfogalmazni saját álláspontját.
Önkritikus saját álláspontjával szemben.
Elkötelezett a pontos munkavégzés iránt.

Tudás:
Ismeri a politikai kommunikációról szóló hazai és nemzetközi szakirodalom főbb kérdéseit, alapfogalmait és elméleti kereteit.


Képesség:
Képes azonosítani a politikai kommunikáció fejlődési szakaszait, szakmai érdeklődése elmélyül és megszilárdul.


Attitűd:
Nyitott a kreatív feladatmegoldásra, az új kompetenciák elsajátítására.

Tudás:
Rálátása van a pártokat érintő új gazdasági, társadalmi és politikai kihívásokra, különös tekintettel a közösségi hálók szerepére a politikai kommunikációban.
Tájékozott a politikai kommunikációt meghatározó jogszabályi környezetről és rálátást nyer az új kommunikációs formák által gergjesztett jogi-etikai kérdésekről.


Képesség:
Képes az eltérő kontextusban megjelenő trendek összehasonlítására, esetleges hatásuk azonosítására.
Alkalmazza a politikatudomány szakmai érvkészletét.


Attitűd:
Fogékony és nyitott a vitában való részvételre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: