December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NCKP5B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A szociológiai adatfelvétel alapjai
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hegedűs Rita

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy a szociológiai adatfelvétel alapjaival ismerteti meg a hallgatókat. Az előadásokon és a hozzájuk kapcsolódó videókon az általános fogalmi bevezetésen túl az egyes információgyűjtési technikák céljait és legfontosabb használati szabályait vesszük sorra, kiemelt figyelmet szentelve a kérdőívezés módszerének, míg a szemináriumokon ezeket a gyakorlatban is kipróbáljuk. Egy több tárggyal közös nagyobb projektmunka keretében minikutatást is végeznek a hallgatók, hogy a gyakorlatban is megismerkedhessenek a szociológiai kutatással.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy módszertani jellegű, ezért csak a példaanyagban jelennek meg a fenntarthatósággal kapcsolatos témák. Mivel szociológia szakosoknak szól a tárgy, ezek a következők:
A szegénység minden formájának felszámolása.
Az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára.
Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.
Biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget.
Biztosítani kell a tartós, átfogó és fenntartható fejlődést, a teljes és produktív foglalkoztatást, a tisztességes munkát mindenki számára.
Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.
A városok és az emberi települések befogadó, biztonságos, és fenntarthatóvá tétele.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
1.
Ismeri a szociológiai kutatás fogalmát, különbséget tesz kutatási téma és kutatási kérdés között.
2.
Ismeri a kísérlet kritériumait és főbb típusait.
Azonosítani tudja a kísérletek során fellépő érvényességi problémákat.
3.
Azonosítani tudja a kutatások típusait.
Átlátja a kutatások menetét.
4.
Ismeri a konceptualizálás, operacionalizálás fogalmát.
Átlátja azokat a kritériumokat, amelyek biztosítják egy kutatás minőségét.
Ismeri a hipotézis fogalmát és helyét a kutatás folyamatában.
5.
Meg tudja különböztetni a kvantitatív és a kvalitatív adatgyűjtést, ismeri a két adatgyűjtési technika főbb típusait és alkalmazásuk feltételeit.
Ismeri a terepkutatás fogalmát, menetének főbb szakaszait.
6.
Ismeri a beavatkozásmentes információgyűjtés főbb ismérveit.
Meg tudja különböztetni ezen belül az egyes módszereket, ismeri ezek jellegzetességeit és alkalmazási feltételeit.
Ismeri a meglevő statisztikai adatok kutatásban történő felhasználásának eseteit, feltételeit.
7.
Tisztában van a mintavételi eljárás fogalmával.
Ismeri a valószínűségi és nem valószínűségi minta különbségét. Felismeri a megkülönböztetés jelentőségét.
Tájékozott a mintavételi eljárások főbb módszereiről.
8.
Ismeri a kérőíves módszereket.
Azonosítani tudja az erősségeket, gyengeségeket.
Birtokában van a kérdőívszerkesztés főbb elveinek.
Ismeri a kérdéstípusokat, skálákat.
Tisztában van a lekérdezés típusaival és alkalmazásuk feltételeivel.
Érti a kérdezőbiztosi fellépéstípusok különbségét, szerepét.
9.
Ismeri a tartalomelemzés főbb típusait és a lebonyolítás fontosabb szabályait.


Képesség:
1.
Alkalmazza ismereteit konkrét példa esetében kutatási kérdések megfogalmazására.
2.
Konkrét példák esetében képes rámutatni a kísérleti elrendezés típusára.
3.
Képes adott cél elérésére a megfelelő kutatástípus meghatározására.
4.
Egy-egy konkrét kutatással kapcsolatban azonosítani tudja a hipotéziseket, minőségi kritériumokat.
Egy adott téma feldolgozásához meg tud fogalmazni hipotéziseket.
5.
Képes egy terepkutatás lépéseinek megtervezésére és egyszerűbb helyzetben annak lebonyolítására.
6.
Képes felismerni, hogy konkrét esetben milyen beavatkozásmentes eljárás szükséges és kivitelezhető.
Megtalálja a hivatalos statisztikai adatokat, érvelésében fel tudja őket használni.
7.
El tudja dönteni, hogy konkrét kutatásban melyik mintavételi eljárásra van szükség.
Alkalmazni tudja az egyszerűbb mintavételi eljárásokat.
Elemezni tudja, hogy adott kutatás esetén az alkalmazott eljárás megfelelő-e.
8.
Projektmunka keretében képes a kutatási kérdéseknek megfelelő kérdőív összeállítására és a kérdőívezés lebonyolítására.
Képes elemezni mások kérdőíves felmérésében megjelenő kérdések helyességét, hibák esetén javaslatokat megfogalmazni.
9.
Képes tartalomelemzés kereteinek kialakítása konkrét esetekben.
Egyszerűbb kvantitatív tartalomelemzés esetében le tudja kódolni a kategóriákat.


Attitűd:
1. Nyitott a szociológiai kutatások módszereinek megismerésére
2. Felelősséget érez a kutatás etikussága iránt.
3. Fontosnak tartja az alapos munkát.
4. Kritikusan közelíti meg a kutatási problémák, kérdések megfogalmazását.
5. Empatikus a kutatás alanyaival szemben, és etikus eljárásokat alkalmaz.
6. A felhasznált forrásokat kritikusan értelmezi.
7. Tudatosan végzi a mintavételi eljárás kiválasztását.
8. Empatikus a megkérdezettekkel szemben. Kész a csoportmunkára. Önkritikus saját szerepével szemben.
9. Munkájában pontosságra törekszik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: