December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NDV11B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Devianciák
A tantárgy neve (angolul):Deviant behaviour
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
(12 előadás)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:(őszi félév, évente)
Az oktatás nyelve:(magyar)
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Elekes Zsuzsanna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A képzés célja az egyes deviáns viselkedési formák és egészségkárosító magatartások főbb hazai és nemzetközi tendenciáinak, az egyes viselkedési formákra ható társadalmi-demográfiai tényezőknek a megismertetése.
A devianciákat magyarázó főbb szociológiai elméletek után, az egyes viselkedési formákkal kapcsolatos mérési problémák megismertetése következik. Tárgyaljuk az egyes viselkedési formák problémakénti megjelenésének történetét, társadalmi okait, majd a konkrét viselkedési formák elterjedtségét mutatjuk be nemzetközi összehasonlításban. A legújabb kutatási eredmények segítségével vizsgáljuk a devianciák kialakulásában szerepet játszó veszélyeztető tényezőket.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára
A békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók alapvető ismereteket szereznek a különféle egészségkárosító magatartások elterjedtségéről, okairól, társadalmi-demográfiai különbségeiről


Képesség:
A hallgatók képesek lesznek arra, hogy önállóan tájékozódjanak és információt gyűjtsenek az egészségkárosító magatartásokkal foglalkozó szakirodalomban és adatbázisokban, képesek lesznek arra, hogy a különböző társadalmi elítélés alatt álló magatartások társadalmi okait megismerjék, feltárják és értelmezzék.


Attitűd:
A tárgy kiemelt célja, hogy a hallgatók megértő, elfogadó és befogadó attitűdjét növelje a normasértő magatartásokkal kapcsolatban.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: