November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NDV15B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Gazdaságszociológia
A tantárgy neve (angolul):Economic Sociology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Hetente 1 idősáv (90 perc) előadás
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félévekben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Szántó Zoltán Oszkár

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a gazdasági jelenségek szociológiai szempontból történő értelmezésére. A szociológiai szemléletmód megismerése során a hallgatók képessé válnak, hogy a gazdasági rendszerek, intézmények és szereplők viselkedését szociológiai nézőpontból is megértsék.

A fenntarthatóság szempontjai:
A fenntarthatóságra való nevelés, a fenntarthatóság fontosságának tudatosítása a 21. század egyik legfontosabb feladata. Ezek megvalósításához vezető egyik út az oktatási rendszer fejlesztése és a fenntarthatósági szemlélet közvetítése a tanítási-tanulási folyamatokban. A tárgy az alábbi fenntarthatósági szempontokat célozza integrálni a tanítás folyamatába:
A szegénység minden formájának felszámolása.
Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.
Biztosítani kell a nemek közötti esélyegyenlőséget.
Biztosítani kell a tartós, átfogó és fenntartható fejlődést, a teljes és produktív foglalkoztatást, a tisztességes munkát mindenki számára.
Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.
A városok és az emberi települések befogadó, biztonságos, és fenntarthatóvá tétele.
Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében. Ehhez szükséges az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézményrendszer kialakítása.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik a gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottságának problémáját. Definiálják a modern kapitalizmus fogalmát, megismerik kialakulásának folyamatát, átlátják annak történelmi és strukturális feltételeit. Továbbá értelmezik a gazdasági fejlődés és innováció fogalmát, számba veszik annak formáit. Összefüggéseiben értelmezik a gazdasági szereplők és társadalmi intézmények kölcsönhatását, azonosítják az intézmények teljesítményének romlása során bekövetkező reakciókat (tiltakozás és kivonulás), valamint átlátják a kollektív cselekvés kudarcait és okait. Megismerik a gazdasági szereplők társadalmi és kulturális erőforrásainak hasznosítási lehetőségeit és a tőkefajták különböző formáit. Végezetül megismerkednek a bizalom szerepével a gazdaságban, áttekintik a társadalmi tőke csökkenésének várható következményeit, valamint a bizalomhiány esetén kialakuló intézményeket.


Képesség:
A társadalmi és kulturális beágyazottság elméletét elsajátítva a hallgatók képesek lesznek kontextusban elemezni a különböző gazdasági jelenségeket. A gazdasági rendszerek, kiemelten a modern kapitalizmus kialakulásának és formáinak megismerése hozzásegít a jelenkori gazdaság komplexebb, analitikusabb szemléletéhez. A társadalmi intézmények működési sajátosságainak, illetve a kollektív cselekvés nehézségeinek felismerése által a hallgatók feltárják a gazdasági jelenségek és cselekvések mögött álló rejtett mechanizmusokat, a társadalmi és kulturális tőke formái és felhasználási módjainak ismerete alapján pedig összegzik a tőkefajtákban rejlő erőforrásokat. A kurzus végére a hallgató tisztában lesz a bizalom és a társadalmi tőke szerepével a gazdaságon belül és azonosítja a bizalomhiánnyal járó lehetséges kimeneteket. Mindezen társadalmi problémák és csapdahelyzetek értelmezése és analitikus elemzése önálló, kritikus gondolkodásmódra és megoldáskeresésre sarkallja a hallgatókat.


Attitűd:
A hallgatók munkájuk során a gazdasági beágyazottság elméletének alkalmazásával holisztikus, komplex szemléletmóddal képesek elfogadni és kezelni saját maguk és más gazdasági szereplők viselkedését is. A modern kapitalizmus kialakulásának és feltételeinek megismerése által analitikus szemlélettel közelítenek az őket körülvevő gazdasági jelenségekhez és rendszerekhez. Érzékennyé válnak a társadalmi csapdahelyzetek felismerésére és törekszenek a megoldás megtalálására. A gazdasági tőkén kívüli erőforrások tudatos felismerése által képesek a gazdasági cselekvőkben, viszonyokban rejlő potenciál felmérésére, amire munkájuk során szükség lehet. Felismerik a bizalom és társadalmi tőke szükségességét és amennyiben munkájuk során törekszenek a bizalomteljes légkör kialakítására, hozzájárulnak a jól működő gazdaság és társadalom kiépüléséhez.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: