Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NEK17B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A társadalomkutatás módszerei
A tantárgy neve (angolul):Social Science Research Methods
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hegedűs Rita

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy a társadalomtudományi kutatások alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, hogy képessé tegye őket a az alapvető módszerek között való eligazodásra és – önálló kutatás esetén – egyszerűbb eljárások alkalmazására. Az előadásokon az általános fogalmi bevezetésen túl az egyes információgyűjtési technikák céljait és legfontosabb használati szabályait vesszük sorra, kiemelt figyelmet szentelve az esettanulmány módszerének.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy módszertani jellegű, ezért csak a példaanyagban jelennek meg a fenntarthatósággal kapcsolatos témák. Kiemelhetők a következők:
• Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.
• Sürgős intézkedéseket kell megtenni az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni küzdelemben (az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének figyelembevételével).
• Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében. Ehhez szükséges az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézményrendszer kialakítása.
• Meg kell erősíteni a megvalósítás eszközeit, és meg kell újítani a globális partnerséget a fenntartható fejlődés érdekében.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az empirikus kutatások fő hibaforrásait.
Érti a kutatási téma és kutatási kérdés különbségét.
Azonosítani tudja a kutatások típusait.
Átlátja a kutatások menetét.
Ismeri a szakirodalom kutatásban elfoglalt helyét.
Ismeri a méréselmélet alapfogalmait.
Ismeri a mintavétellel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat.
Megismeri a különbséget nyers és kontrollált összehasonlítások között.
Ismeri a főbb kérdőíves módszereket, azonosítani tudja az erősségeket, gyengeségeket.
Birtokában van a kérdőívszerkesztés főbb elveinek, ismeri a fontos kérdéstípusokat, skálákat.
Ismeri a kísérlet kritériumait és a különféle társadalompolitikai beavatkozások hatásának megállapítására szolgáló főbb elemzési módszereket.
Ismeri a terepkutatás és az interjútechnikák sajátságait.
Ismeri a multisite módszerek alkalmazásából adódó adatok összerendezésének elveit.
Ismeri az eset fogalmát, az esetválasztás előnyeit, lehetőségeit és korlátait.
Ismeri az esettanulmány készítés szabályait.
Ismeri a kutatások és a kutatási beszámolók tipikus menetét, részeit, a prezentációkészítés fontosabb szabályait.


Képesség:
Alkalmazza ismereteit konkrét példa esetében kutatási kérdések megfogalmazására, kutatási dizájn megtervezésére.
Képes tömören és átláthatóan összefoglalni a kutatási kérdés alátámasztására a szakirodalmat.
Képes megítélni hogy adott kutatás milyen minőségű adatokat használ.
Képes különbséget tenni nyers és kontrollált összehasonlítások között.
Képes a kutatási kérdésnek megfelelő kérdőívkérdések megfogalmazására.
Képes elemezni a mások kérdőíves felmérésében megjelenő kérdések helyességét, hibák esetén javaslatokat megfogalmazni.
Képes felismerni a különféle társadalompolitikai beavatkozások hatásának megállapítására szolgáló megfelelő elemzési módszereket.
Képes a nemzetközi kutatásetikai normáknak megfelelő adatfelvételre.
Képes az adatokat strukturálni és a komplexitást redukálni.
Képes elemezni és kritikusan viszonyulni más esettanulmányokhoz.
Képes megtervezni leendő esettanulmányát.
Képes összeállítani egy egyszerű prezentációt kutatási eredményekről.


Attitűd:
Képes „helyén kezelni” a tudományos megállapításokat.
Nyitott a társadalomtudományi kutatások módszereinek megismerésére.
Kész a csoportmunkára.
Kutatási eredmények feldolgozása során külön figyelmet szentel a kutatás módszertanának megértésére és kritikus megítélésére.
Saját kutatásánál tudatosan törekszik az amúgy hasonló esetek összehasonlítására.
Önkritikus saját kérdező szerepével szemben, empatikus a kérdezettekkel.
Kellő kritikával kezeli a különféle társadalompolitikai beavatkozások eredményességére vonatkozó kijelentéseket.
Reflektív saját etikai, normatív kutatói megközelítésével szemben, mely attitűd elősegíti a megfelelő módszerek rugalmas kiválasztását.
szisztematikus, szelektív, de nem túl egyszerűsítő.
A részletek fontosságát felismerő.
Nyitott, tájékozott, empatikus, de egyben jó stratéga.
Fontosnak tartja a mások számára érthető és követhető előadásmódot.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: