December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NEKH6B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szociológiai kutatás módszertana II.
A tantárgy neve (angolul):Methodology of Sociological Research II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév, minden tanévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Szociológiai kutatás módszertana I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Moksony Ferenc

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók megismerik a kereszttábla-elemzés és a logisztikus regresszió elméleti alapjait, és gyakorlatot szereznek ezeknek a módszereknek az alkalmazásában.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy módszertani jellegéből adódóan csak a példaanyagban lehetséges e szempontokat figyelembe venni. A példák között a következők fordulnak elő:
A szegénység minden formájának felszámolása.
Az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára.
Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.
Biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget.
Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.
A városok és az emberi települések befogadó, biztonságos, és fenntarthatóvá tétele.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
1. Ismeri a kereszttábla-elemzés logikáját, főbb alkalmazási területeit. Meg tudja különböztetni az egyes százalékolási eljárásokat.
2. Érti a kereszttábla-elemzés során használt hatásmutatókat.
3. Érti a kereszttábla-elemzés során használt, a prediktív erőre vonatkozó mutatókat.
4. Ismeri a szignifikanciateszt és szignifikanciaszint fogalmát. Érti a kereszttábla-elemzés során használt khí-négyzet próbát.
5. Érti a többváltozós kereszttáblák létrehozásának célját, meg tudja különböztetni a korreláló magyarázó változók esetét és az interakciós hatást.
6. Tisztában van a lineáris valószínűségi modell és a lineáris regressziós modell különbségeivel, érti a logisztikus transzformáció lényegét.
7. Ismeri és érti a logisztikus regressziós együtthatót.
8. Ismeri az esélyhányados és a relatív kockázat fogalmát.
9. Érti a magyarázó változó kódolásának az eredményre gyakorolt hatását. Tudja, hogyan kell kezelni a több kategóriájú magyarázó változókat.
10. Felismeri a korreláló magyarázó változók esetét logisztikus regressziós elemzés során is.
11. Érti az interakciós hatás logisztikus regresszióval történő elemzésének eredményeit.
12. Ismeri és érti a multinomiális és az ordinális logisztikus regresszió elemzési elvét.


Képesség:
1. Képes az adott kutatási célnak megfelelő kereszttábla előállítására, megfelelő százalékolást alkalmazva.
El tudja készíteni az SPSS programban egy kétdimenziós kereszttábla ábráját.
2. Alkalmazza az elemzésekben az epszilont és az esélyhányadost, az SPSS programban le tudja ezeket kérni, és értelmezni is tudja őket.
3. Le tudja kérni az SPSS-ben a lambdát és a taut, s értelmezni is tudja őket.
4. Le tudja kérni az SPSS-ben a khí-négyzet próbát, és értelmezni is tudja.
5. Képes háromdimenziós kereszttáblát készíteni az SPSS programmal, és elő tud állítani megfelelő százalékolással egy csoportosított oszlopdiagramot. Elemezni és értelmezni tudja az eredményeket.
7. SPSS-szel le tud futtatni logisztikus regressziót, értelmezi az eredményeket.
9. Az SPSS segítségével el tud végezni egy több kategóriájú magyarázó változós logisztikus regressziós elemzést, értelmezni tudja az eredményeket.
10. El tudja végezni a több magyarázó változót tartalmazó elemzést.
11. Alkalmazni tudja az interakciós hatás értelmezését az SPSS által előállított modellekben.
12. A multinomiális logisztikus regressziós futtatást felismeri, az eredmények nagy vonalakban történő elemzésére képes.


Attitűd:
1. Fontosnak tartja az elemzés céljának szem előtt tartását.
2. Kész önállóan megkeresni a megfelelő eljárást.
Az eredmények megvitatása során együttműködik társaival, jól kezeli a kritikát.
3. Kész önállóan megkeresni a megfelelő eljárást.
Az eredmények megvitatása során együttműködik társaival, jól kezeli a kritikát.
4. Odafigyel a pontosságra, precizitásra az elemzés során.
5. Fontosnak tartja a célnak megfelelő, kifejező ábra elkészítését.
6. Vállalja a néhány elvont fogalommal való megismerkedés nehézségét.
7. Az értelmezés megfogalmazásában precizitásra törekszik.
9. Az értelmezés során fontosnak tartja kerülni a leegyszerűsítést.
10. Odafigyel arra, hogy precíz elemzést végezzen, kész megkeresni a megfelelő modellt.
11. Törekszik arra, hogy megbirkózzon az értelmezési nehézségekkel.
12. Kíváncsi az összetettebb eljárásokra, kész utánanézni a kurzus keretében felmerült fogalmaknak.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: