December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NFVP2B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Magyar banktörténet
A tantárgy neve (angolul):Hungarian Banking History
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Pogány Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a 18 - 20. század magyar bank- és pénztörténetének legfontosabb kérdéseivel. Az előadások egy történeti bevezető után áttekintik az iparosodás előtti korszak hitelrendszerét, a modern pénzügyi rendszer kialakulását, a pénzintézetek fontosabb típusainak kialakulását és sajátosságait, a jegybank történetét. Az előadások bemutatják az elmúlt százötven év pénzügyi válságainak történetét, azok okait és következményeit, a két világháború által előidézett pénzügyi változásokat. Az előadások megismertetnek az államszocializmus időszakának pénzügyi rendszerével és annak válságával. Az előadások a magyar bank- és pénztörténetet nemzetközi összefüggésben mutatják be.
A hallgatók megismerkednek az elmúlt kétszáz év azon fontosabb történeti folyamataival, amelyek meghatározóak voltak a pénzintézetek formálódására, a pénzügyi stabilitásra, és az ezekkel kapcsolatos fontosabb szakmai vitákkal. A pénzügyi rendszerek, pénzügyi válságok történetének a bemutatása során a hallgatók olyan ismereteket és összefüggéseket sajátítanak el, amelyek nem szerezhetőek meg a csupán napjaink eseményeire fókuszáló kutatásokból. A múltból levonható tanulságok megismerése, a hosszú-távú folyamatok végiggondolása nélkülözhetetlen felismeréseket ad a jelen pénzügyi problémáinak megértéséhez.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus során nagy hangsúlyt kap a modern pénzügyi rendszer, a korszerű infrastruktúra kiépítésének, az iparosodásnak a jelentősége a tartós, átfogó és fenntartható fejlődésben, az országok közötti fejlettségi különbségek csökkentésében.
Az oktatás során nagy figyelmet fordítunk a nemek közötti egyenlőség, a befogadó, igazságos és minőségi oktatás garantálására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri Magyarország 18-20. századi banktörténetének alapvető összefüggéseit és alapfogalmait.


Képesség:
Megfogalmazza a banktörténeti jelenségek fő tényezőit, elemzi egyszerűbb pénzügyi folyamatok történeti hátterét


Attitűd:
Felelősen gondolkodik arról, hogy a múlt pénzügyi folyamatai és döntései milyen alternatívákat kínálnak a jelen számára.

Tudás:
Megismeri a legfontosabb pénzügyi folyamatok történeti hátterét.


Képesség:
Képes arra, hogy hosszú távú folyamatokban gondolkodjon.


Attitűd:
Fogékony az új információk befogadására és az új szakmai ismeretekre.

Tudás:
Átlátja a nemzetközi és a hazai pénzügyi folyamatok szoros kapcsolatát.


Képesség:
Képes a banktörténet jelenségek, események nemzetközi összefüggéseinek bemutatására, értelmezésére.


Attitűd:
Önállóan képes összefüggéseket megállapítani, új ismeretekre vonatkozó kérdéseket feltenni, és azokra válaszokat keresni.

Tudás:
Képes arra, hogy egyes banktörténeti kérdésekről önállóan, érvényes megállapításokat tegyen írásban és szóban.


Képesség:
Önállóan össze tudja gyűjteni a szükséges szakirodalmi forrásokat, és ennek felhasználásával, a szakmai feltételeknek megfelelő formában tudományos esszét tud írni.


Attitűd:
Alkotó módon, kreatívan, az új módszerekre és feladatokra nyitottan vesz részt a feladatokban.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: