December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NGKL2B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szociálpolitikai kutatások I.
A tantárgy neve (angolul):Social policy research I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Husz Ildikó

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy a hallgatók eddigi tanulmányaira építve megismerteti a hallgatókat azzal, hogy a helyi (települési vagy Budapest esetében kerületi) intézmények, szolgáltatások hogyan járulnak hozzá a szegénység és a szociális problémák kezeléséhez, az esélyegyenlőség érvényesüléséhez, valamint hogy egy-egy beavatkozási területen milyen, a szegénységből következő gyakori problémákkal, kihívásokkal kell szembenézni a helyi ellátórendszernek. A gyakorlati kurzus első felében a hallgatók kiscsoportos önálló adatgyűjtést végeznek egy előre kiválasztott településen, vizsgálva az ott élő családok és intézmények helyzetét, igényeit, lehetőségeit. A kurzus második részében az összegyűjtött adatok feldolgozása és az eredmények prezentálása történik.

A fenntarthatóság szempontjai:
A szegénység minden formájának felszámolása.
Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az esélyegyenlőség tématerület legfontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
ismeri szakterületének alapvető ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereitI


Képesség:
Képes rutin szakmai problémák azonosítására, az azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
Képes a másokkal való kooperációra.
Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását.


Attitűd:
Ismeri, vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi helyét és szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: