November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

A doktori szigorlat 2016. előtt felvett hallgatók számára

 

A szigorlat a DI által képviselt tudományszakban megszerzett ismeretek áttekintő jellegű számonkérési formája. A doktori szigorlatot a fokozatszerzési szakaszba lépéstől számított egy éven belül sikeresen teljesíteni kell a doktori fokozat megszerzéséhez.

A szigorlat összetevői és ismeretkörei függetlenek attól, hogy a jelölt szervezett vagy egyéni felkészülés alapján került a fokozatszerzési folyamatba. Az egyes DI-k határozzák meg a szigorlati tárgyak körét, a szigorlati követelmények részeit és azt, hogy a szigorlati követelményeket részenként (tárgyanként) vagy összevontan kell teljesíteni.

        A szigorlat tartalma és formája

a)       A doktori szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll, de a szóbeli vizsga mindig része a szigorlatnak.

b)       A szigorlat fő- és melléktárgy letételéből, tehát legalább két, egyenként osztályozott részből áll. A főtárgy komplex tudományági vizsgát jelent, amelyben a doktori iskola legfontosabb alapstúdiumai szerepelnek. Amennyiben a szigorlatot tevő doktorjelölt egy lehetséges tárgy egyetemi előadója legalább három éven át, akkor a melléktárgyi vizsgakötelezettség alól jeles érdemjeggyel felmentendő.

c)       A doktori szigorlat szóbeli része nyilvános, azon előzetes bejelentkezés alapján bármely érdeklődő megjelenhet. A szigorlat meghirdetéséről és a szóbeli vizsga nyilvánosságának biztosításáról a doktori iskola gondoskodik. 

A doktori szigorlatot szigorlati vizsgabizottság előtt kell tenni. A szigorlati vizsgabizottság legalább három tagból áll. A szigorlati vizsgabizottság tagjainak tudományos fokozattal kell rendelkezniük. A szigorlati vizsgabizottság összeállításánál biztosítani kell, hogy legyen legalább egy olyan tagja, aki nem áll foglalkoztatási jogviszonyban az érintett felsőoktatási intézménnyel. Ha négy vagy több tagú a szigorlati bizottság, akkor biztosítani kell, hogy legalább kettő külső tagja legyen. A szigorlati bizottság elnöke csak egyetemi tanár, Professor Emeritus vagy habilitált egyetemi docens lehet. 

A doktori szigorlaton a jelöltek teljesítményét ötfokozatú skálán kell mérni. A doktori szigorlat végső minősítése a szigorlatot összetevő, külön-külön osztályozott teljesítményekért kapott érdemjegyek két tizedesre kerekített átlaga alapján történik. Ha valamelyik tárgy érdemjegye elégtelen vagy a kapott érdemjegyek átlaga nem éri el a 3,00-t, akkor a szigorlat sikertelen. Egyébként:

 

a)        4,67 és 5,00 között – summa cum laude (kitűnő),

b)        3,67 és 4,66 között – cum laude (dicséretes),

c)        3,00 és 3,66 között – rite (elégséges),

d)       3,00 alatt – insufficiente (elégtelen).

A doktori szigorlat (ill. a részvizsgák) eredményét közvetlenül a szóbeli vizsga után ki kell hirdetni, és az eredményt a szigorlati bizottság tagjainak nevét és a szigorlat idejét tartalmazó, a bizottság elnöke által aláírt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Az érvénytelen szigorlat egészének vagy egyes részeinek megismétlésére a DI vezetője – a jelölt írásbeli kérésére – egy alkalommal adhat lehetőséget. Másodszor is érvénytelen doktori szigorlat még kivételes méltányosságból sem ismételhető meg, a doktori eljárást a jelölt esetében meg kell szüntetni.

Szervezett képzésben részt vevő hallgatók a doktori szigorlatot a DI által előírt módon tehetik le.

 

A Gazdaságinformatika programban a szigorlat három tárgykörből áll:

  • egy kötelező tárgy
  • egy specializációs tárgy
  • egy választható tárgy.

A szigorlat tárgyait minden doktorandusz esetében a Doktori Tanács határozza meg a témavezető javaslata alapján. A tárgyak az érdemjegy megállapításakor egyenlő súllyal számítanak.

A szigorlat menete: mindhárom tárgy vizsgájára egy napon, egymás után kerül sor egy 3 tagú bizottság (lehetőleg vezető oktatók) előtt. A bizottság tagjait a Doktori Tanács választja ki. A doktorandusz témavezetője meghívást kap a szigorlatra, de nem lehet a bizottság tagja. Doktori szigorlatra évente kétszer van lehetőség, februárban és júniusban. A szigorlat mindhárom összetevőjét ötfokozatú skálán osztályozza a szigorlati bizottság.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.