November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola órarendje 2018/19/1

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola órarendje 2017/18/2

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola órarendje 2017/18/1

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola képzési terve 2015/16. 

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola hatályos képzési terve 

 Tanulmányi idő

A doktori képzés: képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A képzési és kutatási szakasz legfeljebb négy féléves, amelynek végén a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként a doktorandusz-hallgató komplex vizsgát teljesít. A kutatási és disszertációs szakasz – azaz a fokozatszerzési eljárás szintén négy féléves. Célja a doktori fokozat megszerzése.

Tanrend, órarend, tanulmányi kötelezettség

A négy féléves képzési és kutatási szakaszban a doktorandusz-hallgató tantárgyakat hallgat, kutatómunkát végez, publikál, és komplex vizsgát tesz, ezalatt összesen 120 kreditet kell összegyűjtenie.

A doktorandusz-hallgató a tanulmányi krediteket tárgyak teljesítésével, kurzusok látogatásával, egyéni tanulással és vizsgával (érdemjeggyel lezárva) szerzi. A doktorandusz-hallgatók a tantárgyakat elsősorban a doktori iskola Neptunon félévente közzétett tantervében rögzített kreditszámmal minősített tantárgyak közül választhatják. A doktorandusz-hallgató a DI programigazgatójával előzetesen egyeztetve bármely további DI-ban meghirdetett tárgyat felvehet.

A Gazdaságinformatikai Doktori Iskolában összesen 6 kötelező tárgy (30 kredit), négy specializációs tárgy (20 kredit), valamint két választható tárgy (10 kredit) hallgatása és ezekből való vizsgázás szükséges. A tárgyakat a hallgatók az első két évben (első 4 szemeszter) teljesítik. A kötelező tárgyak három nagyobb területet fednek le, az informatikai alapokat, a gazdálkodástani és közgazdasági alapokat és a módszertani alapokat. A specializációk mindegyikében 4 tárgyat kötelező elvégezni, amelyek közül 2 kötelező és 2 választható. A tárgyak 5 kreditesek.

Így a képzés során megszerezhető képzési kreditek száma: 60:
a)    kötelező tárgyak: 6*5 kredit = 30 kredit
b)    specializációs tárgyak: 4*5 kredit = 20 kredit
c)    választható tárgyak: 2*5 kredit = 10 kredit.

Beszámoltatási rend

A doktorandusz-hallgatóknak a különböző tárgyakban tanúsított teljesítménye minden esetben értékelés tárgya, függetlenül az adott tárgyban alkalmazott képzési formától. Az értékelés feltétele a tárgyaknak és az alkalmazott képzési formáknak megfelelően változó lehet. Az egyes kurzusokban nyújtott teljesítmény értékelése ötfokozatú skálán (kiválóan megfelelt-5, jól megfelelt-4, megfelelt-2 és 3, nem felelt meg-1) történik.

Az egyes évek végén a doktorandusz-hallgató addigi összesített eredménye alapján (kétség esetén a Doktori Iskola Tanácsának véleményét kikérve) a specializáció-vezető dönt arról, hogy a doktorandusz-hallgató  folytathatja-e tovább tanulmányait, esetleg milyen sajátos megkötésekkel (tantárgyismétlési, görgetési engedély).

Tantárgy görgetés

A tanterv megjelöli a kötelező tantárgyak teljesítésének javasolt félévét, és ez oly módon áll össze, hogy egy teljes idős doktorandusz-hallgató  két év alatt teljesítheti tanulmányi kötelezettségeit. Egy megkezdett, de sikertelenül lezárt kurzus görgetésére csak egyszer, kivételes méltányosságból adható engedély. A doktorandusz-hallgatók a számukra kijelölt tanácsadó tanárhoz (aki rendszerint maga a kutatási témavezető) fordulhatnak segítségért az egyéni képzésre és egyéni tanrendre irányuló kérdéseikkel.

A kutatómunka irányítása és szabályozása

 

A szervezett képzésben résztvevők már a képzési és kutatási szakaszban megkezdik kutatómunkájukat a témavezetőjük segítségével. A jelölt és témavezetője nagyfokú szabadsággal rendelkeznek a kutatási téma megválasztásában és konkretizálásában.

A témavezetők feladatait, a doktorandusz-hallgatók és a témavezetők kapcsolatát a BCE Doktori Szabályzata részletesen rögzíti. A témavezető feladata, hogy irányítsa, felügyelje, segítse a doktorandusz-hallgató kutatómunkáját, kezdve a kutatási terv kialakításával, és közösen megállapított menetrend szerint munkakapcsolatot tartson vele, rendszeresen beszámoltassa őt a kutatómunkája alakulásáról, a felmerült problémákról, nehézségekről, illetve azok kezelési módjáról.

Ph.D hallgatók külföldi tanulmányútja, részvétele konferenciákon

 

Doktorandusz-hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a képzés folyamán egy vagy két félévet külföldi tanulmányúton töltsenek, ahol tovább folytatják tanulmányaikat illetve kutatómunkájukat.

Támogatjuk, hogy doktorandusz-hallgatóink bekapcsolódjanak a hazai és nemzetközi tudományos közéletbe. Ennek egyik eleme a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, és ott előadások tartása.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.