Szeptember - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató - 2018/2019/2

 

2018/2019/II. (tavaszi) VIZSGAIDŐSZAK

2019. május 13. – május 29. és 2019. június 01. – június 16.

Figyelem!

A vizsgaszünetre való tekintettel (05.30-31.)

2019. június 17. - 19. között vizsgák még meghirdethetők

I.VIZSGAJELENTKEZÉS

2019. május 02. – június 18.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) VII. AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 25-31 §. c. részeket!

A VIZSGAJELENTKEZÉS HELYE: KIZÁRÓLAG A NEPTUN RENDSZER

 

Felvett vizsgák módosítása (időpontváltoztatás/vizsga leadás):

Egy adott vizsgára/ról a meghirdetett időpont előtt 24 órával lehet fel -.ill lejelentkezni. Kivételt képeznek a hétfői napok. Ebben az esetben legkésőbb 72 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet fel -.ill lejelentkezni. Pl.: vizsga meghirdetett időpontja: 2019. 05. 20. 13.00 -> utolsó módosítás lehetséges időpontja: 2019. 05. 17. 12.59

 

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg ügyfélfogadási időben!

FIGYELEM!

Lejárt pénzügyi tartozás esetén - önköltség/költségtérítés, vagy térítési, szolgáltatási díj (bele értve a kollégiumi, testnevelési és nyelvi térítési díj) - nem tudnak vizsgára jelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé. (A gyűjtőszámlával kapcsolatos információk a NEPTUN bejelentkező felületén elérhető.)

II.A VIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

- SZEMÉLYAZONOSSÁGOT IGAZOLÓ IRAT:
   személyazonossági igazolvány,
   útlevél,
   vagy más egyéb, a személyazonosság megállapítására alkalmas arcképes igazolvány
   Pl.: érvényes diákigazolvány, jogosítvány
   A vizsgát lebonyolító/felügyelő oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát.

   FIGYELEM!
A vizsgán nem vehet részt az a hallgató, aki nem tudja igazolni személyazonosságát.

- SZÓBELI VIZSGA ESETÉN KURZUSTELJESÍTÉSI LAP
  Kurzusteljesítési lapot minden hallgató a Neptun-rendszerből tud nyomtatni:
 „Tárgyak/Felvett kurzusok menüpontban az aktuális félév kiválasztása (2018/19/2) után a „Felvett  
   kurzusok nyomtatása”.

III. VIZSGAEREDMÉNYEK

-          Szóbeli vizsgán az érdemjegyet (minősítést) – aláírással és dátummal ellátva – a vizsgáztató a vizsgalapon, valamint a kurzusteljesítési lapon rögzíti.

        -   A vizsga eredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3.  
            munkanapig
rögzíti a Neptun-rendszerben.

FIGYELEM!
A vizsgaeredmények Neptun-rendszerben történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak.

Lásd: Vizsgaidőszak zárás/Kifogás bejelentés

A TANULMÁNYI IRODÁNAK NINCS JEGYBEÍRÁSI JOGOSULTSÁGA!

IV. SIKERTELEN VIZSGÁK JAVÍTÁSA

Felhívjuk a figyelmét a TVSZ 30. § A sikertelen vizsgák javítása (4) és (5) pontjára a tárgyfelvételhez kapcsolódó vizsgák számával, és az adott tárgyból maximálisan tehető vizsgák számával kapcsolatban:

„ Azok a hallgatók, akik a 2012/2013-as tanévet megelőzően kezdték meg tanulmányaikat első évfolyamon egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt tantárgyfelvételekkel együtt pedig összesen kilenc alkalommal tehetnek vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma esetükben nem haladhatja meg a hármat.

A 2012/2013-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat első évfolyamon megkezdett hallgatók esetében, a hallgató egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt tárgyfelvételekkel együtt pedig összesen hat alkalommal tehet vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma nem haladhatja meg a hármat.”

A TVSZ. fentebbi pontjainak kimerítése esetén a TVSZ.14§.(16/a) bekezdés alapján el kell bocsátani a hallgatót a képzésről.

V. VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS DÍJAK

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete (Díjtételek) rendelkezik a vizsgaidőszakkal kapcsolatos díjakról:  

- ismétlővizsga díj: egy adott tárgyból csak az első két vizsga ingyenes,
  az ezt követő minden egyes vizsgaalkalom – a tárgyfelvételek számától függetlenül – 2.000 Ft/vizsga

 

FIGYELEM!
Ismételt vizsgára történő jelentkezés esetén először ki kell írni a NEPTUN-rendszerben (Pénzügyek/Befizetés) az adott tárgyra vonatkozó vizsgadíjat, és ennek kiegyenlítését/teljesítését követően lehet csak felvenni a vizsgát.

  - távolmaradási díj: vizsgáról igazolatlan távolmaradás esetén kerül kiírásra („nem jelent meg” )
    Díja 3.000 Ft/alkalom

    HTJSZ 31.  § (7/A) bekezdésében meghatározottak szerint.

 

FIGYELEM!
Amennyiben a hallgató bejelentkezett vizsgára, de azon nem jelent meg, de megfelelő módon igazolni tudja távollétét (Pl.: kórházi kezelés, baleset stb.), akkor az igazolást a vizsga napját követő 5 munkanapon belül kell bemutatni a vizsgát szervező tanszéken/intézetben.

- kreditelhagyási díj: felvett, de nem teljesített tantárgyakért az államilag támogatott/állami ösztöndíjas   
  képzésben részt vevő hallgatónak – a határon túli képzésben résztvevők kivételével – díjat kell fizetnie a  
    leckekönyv lezárása után.
    Díja: - magyar nyelvű tárgyak esetében 1.500 Ft/kredit,
             - idegen nyelvű tantárgyak esetében 3.000 Ft/kredit, maximum 40.000 Ft/hallgató/félév.

VI. VIZSGAIDŐSZAK ZÁRÁSA – KIFOGÁS BEJELENTÉS

- A hallgató a vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak lezárását követő 14 napon belül a Neptun-rendszerből letölthető ún. KIFOGÁS BEJELENTŐN (Ügyintézés menüpont/Kérvények) kifogással élhet a Neptun-rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél/tanszékvezetőnél.

A kérvény végső leadási határideje: 2019. július 03. (szerda 23.59-ig)

 - A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusteljesítési lap (ha van), ill. az írásbeli vizsga esetén a dolgozatra írt jegy alapján az intézetvezető nyolc (8) munkanapon belül, de legkésőbb 2019. július 15-ig (hétfő) köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegymódosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a NEPTUN-rendszerben rögzíteni, valamint egyidejűleg a hallgatót Neptun-rendszeren keresztül értesíteni. 

FIGYELEM!

Bármiféle  - az adott félév alatt -  bejegyzésre került eredménnyel kapcsolatban felmerült eltérést KIZÁRÓLAG a KIFOGÁS BEJELENTŐ  kérvény beadása esetén tudunk orvosolni.
Kérjük, ne csak a vizsgákkal záruló tárgyak esetében ellenőrizzék a jegybeírást!
Hiányzó jegyek pótlására is CSAK a kérvény beadása/elbírálása esetén van módunk!
 A VÉGSŐ HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ,
amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékelés hiányával szemben.

VII. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK, HATÁRIDŐK

Specializációválasztás:
  2019. május 13 – június 13. között történik külön tájékoztató szerint.

 

Szakváltás, specializáció váltás:

 A kérelmet a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtania. (Pénzügy Msc esetében kövessék a tanszéki tájékoztatóban található útmutatót).

A szakváltás feltételeit a TVSZ 36. és 37 §-a tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassák át.

Előzetes tárgyfelvétel:

 

  • ALAP képzésen, nappali munkarendben résztvevők számára:

2019. május 27. 7:45-től június 02. (23.59)

 

  • MESTER képzésen, nappali munkarendben résztvevők számára:

2019. május 27. 13:15-től június 02. (23.59)

 

Budapest, 2019.05.13.

 

A vizsgaidőszakra jó készülést és eredményes vizsgákat kívánunk!

 

Dékáni Hivatal - Tanulmányi Iroda

 

 

Utolsó frissítés: 2019.08.14.