Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28  

A TKDI felvételi eljárása / Admission procedure at the Doctoral School of Social Communication (DSSC)

Please scroll down for English version.

 

A Doktori Iskolában szervezett képzés folyik, ami történhet ösztöndíjas keretben (államilag támogatott) és költségtérítéses formában. A felvételi eljárás azonos követelmények és feltételek alapján zajlik mindegyik képzési formában.

Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés

Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény XII. fejezetében meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési szabályzata határozza meg. A költségtérítés díja: 240.000 Ft/félév.

A jelentkezés feltételei

Az alábbiakban a TKDI-be történő jelentkezés általános feltételei szereplenek:

a) legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevél és legalább 300 kreditet teljesítése osztatlan egyetemi vagy kétlépcsős, alap- és mesterszakos képzésben.

A szakzáróvizsgával még nem rendelkező, de azt legkésőbb július 31-ig teljesítő jelentkezőknek a beiratkozás alkalmával kell igazolnia, hogy diplomája megfelel a fenti feltételeknek.

b) legalább egy idegen nyelvből komplex, „B2” vagy annál magasabb szintű államilag elismert nyelvvizsga. /A doktori program 2018/2019-es tanévtől magyar-angol nyelvű, így felvételi követelmény az angol nyelv magas szintű ismerete. Amennyiben a jelentkező nem angol nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával, akkor angol tudását a TKDI által előírt módon a felvételin kell igazolnia./

c) A felvételi eljárás során megfelelőnek ítélt szakmai és tudományos felkészültség.

A felvételi eljárás menete

A Doktori Iskola a jelentkezőktől előzetes kutatási tapasztalatot vár el, amit kutatási portfólió beadásával mutathat be a felvételiző. A kutatási portfólió angol vagy magyar nyelven is beadható. A kutatási portfólió terjedelme nem haladhatja meg a 30.000 karaktert szóközök nélkül. A portfólió két részből áll és meg kell felelnie a tudományos írásmű tartalmi és formai követelményeinek:

1. Témafelvető esszé, melynek terjedelme 10.000 – 15.000 karakter. Az esszé a doktori kutatással kapcsolatban tartalmazza a tervezett kutatás motivációját, témáját, annak diszciplináris összefüggéseit, lehatárolását, a feldolgozandó szakirodalmi témákat, a kutatási célokat és a tervezett módszertani megközelítést.

2. A jelentkező korábbi tudományos tapasztalatát bemutató munka /annak kiválasztott részlete, ami illusztrálja a jelentkező képességét valamely téma szakirodalmi kritikai elemzésének és szintézisének területén. /Például: publikáció, szakdolgozat (részlete), kutatási beszámoló, TDK dolgozat (részlete) formájában./ Terjedelme: 10.000 – 15.000 karakter.

A kutatási portfóliót a felvételi vizsgabizottság tagjai előzetesen értékelik, majd a szóbeli meghallgatás során a témafelvető esszével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok megvitatása, illetőleg a jelentkező intellektuális kapacitásának és tudományos munkára való alkalmasságának vizsgálata történik.

A felvételi vizsga választhatóan angol vagy magyar nyelven is történhet, ugyanakkor magyar nyelvű felvételi vizsga választása esetén kérjük a témafelvető esszé rövid, angol nyelvű összegzését.

A felvételi értékelésének szempontjai

A felvételi eljárásban a jelentkezők felvételének sorrendje a kutatási portfólióra kapott pontszám és a szóbeli meghallgatáson szerzett pontszám összesítése alapján alakul ki. A Doktori Iskolába való felvétel szigorúan a rangsor alapján történik.

A felvételi bizottság 100 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket (a.) a korábbi tudományos eredményeik, (b.) a beadott kutatási portfóliójuk és (c.) a felvételi beszélgetés alapján. A három területen adható pontok a háromtagú felvételi bizottság tagjai által megítélt pontok átlaga alapján számítandók. (A végső pontszámításnál a kategóriák szerinti egyéni pontozást már nem veszi figyelembe a bizottság.) A pontozás módja:

Korábbi tudományos eredmények
(5-5 pont)

Kutatási portfólió

(10-10 pont)

Szóbeli felvételi beszélgetés

(10-10 pont)

tudományos publikáció

kutatási téma megalapozottsága

a problémafelvetés bemutatása

tudományos diákköri dolgozat (TDK, OTDK helyezés, különdíj)

a téma diszciplináris összefüggéseinek, lehatárolásának bemutatása

diszciplináris összefüggések megjelenése

igazolt részvétel tudományos kutatásban

a kutatási cél(-ok), 

tervezett módszertan megválasztása

megközelítés újdonsága, aktualitása

2. nyelvből B2, komplex nyelvvizsga

szakirodalmi kritikai elemzése és szintézise

kérdésekre adott válaszok

(a.) Korábbi tudományos eredményekre/ felkészültségre max. 20 pont kapható négy alkategóriában (alkategóriánként max. 5 pont adható): 1. tudományos publikáció (szóbeli /pl. konferencia előadás/, írásbeli); 2. tudományos diákköri dolgozat (TDK, OTDK I-III. helyezés, különdíj); 3. igazolt részvétel tudományos kutatásban; 4. második nyelvből államilag elismert, legalább B2 szintű komplex, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

(b.) Kutatási portfólióra max. 40 pont, szempontonként 10-10 pont adható. Értékelési szempontok: 1. a választott kutatási téma megalapozottsága 2. a téma diszciplináris összefüggéseinek, lehatárolásának bemutatása 3. a kutatási cél-(ok), tervezett módszertan megválasztása 4. a szakirodalmi kritikai elemzésének és szintézisének képessége.

(c.) Szóbeli felvételi beszélgetésen max. 40 pont, szempontonként 10-10 pont adható. Szempontok: 1. a problémafelvetés bemutatása (világos, követhető gondolatmenet) 2. a diszciplináris összefüggések megjelenése 3. a megközelítés újdonsága, aktualitása 4.a felvételi beszélgetésen feltett kérdésekre adott válaszok értékelése

Az elérhető 100 pontból legalább 60 pont megszerzése a felvétel feltétele. A felvételről - az ODT által meghatározott keretszámok és az adott iskola rendelkezésére bocsátott ösztöndíjkeretek figyelembevételével - a TKDI előterjesztése alapján az EDT dönt. A döntés során a pontszámok alapján kialakult rangsortól eltérni csak akkor lehet, ha a DI magyar állami ösztöndíjas kerete már betelt, s a rangsorban következő jelölt csak a magyar állam ösztöndíj elnyerése esetén kérte felvételét, és, ha a pályázó elérte a maximális felvételi pontszám kétharmadát.

A felvételivel kapcsolatos további információ kérhető:

1. BCE Egyetemi Doktori Iroda: Márton Lidia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 231.
Telefon: +36(1) 482-5575
E-mail: phd.office(kukac)uni-corvinus(pont)hu

2. BCE TKDI ügyintéző: Sebestény Judit
Cím: BCE C. épület: 307. Tel: 482-7399
E-mail: judit.sebes(kukac)uni-corvinus(pont)hu

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • kitöltött jelentkezési lap (átvehető az Egyetemi Doktori Irodában, vagy letölthető innen)
 • oklevél másolata, az eredeti bemutatása (A jelenlegi tanévben végző hallgatóknál hallgatói jogviszony igazolása a Tanulmányi Osztály által). Az oklevél bemutatásának határideje: 2018. szeptember 1.
 • nyelvvizsga-másolatok, az eredeti bemutatása (angol nyelvvizsga hiányában ezen felül kérvény a nyelvi meghallgatáson való részvételre),
 • leckekönyv-másolat, eredeti bemutatása
 • TDK/OTDK díjak másolatai, eredeti bemutatása,
 • szakmai önéletrajz
 • publikációs jegyzék (ha van)
 • kutatási portfólió
 • a választott intézet/tanszék és a mentor-témavezető fogadó nyilatkozata
 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló irat
 • a  munkahely  támogató nyilatkozata  (önköltséges  doktori  képzésre  való  jelentkezés esetén)
 • felelősségvállaló  nyilatkozat,  melyben  minden  beadott  dokumentumért  és  az  abban közöltek hitelességéért felelősséget kell vállalni;
 • 2 személy (névvel, elérhetőséggel), akiktől szükség esetén referenciát kérhetünk a jelentkezőről;
 • egyéb dokumentumok (pl. ajánlások)

A jelentkezést az alábbi címen kérjük benyújtani:
BCE Egyetemi Doktori Iroda
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 231. szoba

A felvételi jelentkezés eljárási díja: 9000 Ft
A felvételi eljárási díjat csekken, vagy átutalással lehet fizetni.
Átutalás esetén a következő számlaszámra kell utalni az összeget: Budapesti Corvinus Egyetem 10032000-00282857-00000000. A megjegyzés rovatba kérjük beírni a Doktori Iroda témaszámát A5SZ02200K/A50200, felvételi eljárási díj. A csekket a Doktori Irodában lehet átvenni.

A felvételről az EDT Doktori Iroda értesíti a jelentkezőket.


Organized instruction at the doctoral school is offered either through (state funded) scholarship or against the payment of a fee. The requirements and conditions of the admission procedure are identical for both categories.

State-funded and fee paying education

As specified in Chapter XII of Act CCIV of 2011 on Higher Education, whereas the majority of costs of state funded education is covered by the state budget, the costs of fee paying education are borne by the student. The rights and obligations of doctoral students and doctoral candidates are defined by the Act on Higher Education, by specific legislation as well as by the Rules of Operation of the University. The fee to be paid in each semester is HUF 240 000.

Eligibility criteria

The general conditions for applying to the DSSC are as follows:

a) a university degree or an MA/MSc degree with honours (or equivalent) awarded in an accredited educational programme as well as 300 credits obtained in either a single cycle or a two-stage -undergraduate and graduate- masters-level university education.

Applicants who have not yet taken their final examination but will do so until 31 July at the latest, shall give evidence of the fact that their certificate fulfils the above conditions at the time of their registration. 

b)  a complex language examination of B2 or higher level  recognized by the state in at least one language. (As of the 2018/2019 academic year the languages of the doctoral programme are Hungarian and English, thus proficiency in the English language is an admission requirement. In case the applicant does not have a language certificate, he or she shall prove his/her English knowledge at the admission exam in a manner prescribed by the DSSC.)

c) professional and scientific preparedness that is judged to be adequate during the admission procedure.

The admission procedure

The Doctoral School expects applicants to have some prior research experience which may be substantiated by handing in a research portfolio. The portfolio may be submitted in either English or Hungarian. The length of the portfolio shall not exceed 30 000 characters without spaces. It shall consist of two parts and shall meet the requirements of a scientific writing both in its content and in its form:

1. Essay of 10 000–15 000 characters outlining the research topic. The essay shall feature the motivation, the theme, the disciplinary context and the delineation of the proposed research, the topics to be included in the literature review as well as the research objectives and the proposed methodological approach.

2. Work (or a selected excerpt thereof) presenting the applicant’s previous scientific experience and illustrating his/her ability in the area of critically analysing and synthesizing literature on a given topic (e.g. publication, (excerpt of) dissertation, research report, (excerpt of) paper presented at the conference of Students’ Scientific Associations (TDK). Length: 10 000-15 000 characters.  

The research portfolio is evaluated by the admission committee prior to the exam. During the oral interview a discussion takes place on the answers given to the questions relating to the essay outlining the research topic, furthermore it is assessed whether the applicant’s intellectual capacities are suitable for scientific work.

The admission exam may be taken in either English or Hungarian. In case an applicant choses to take the exam in Hungarian, a short English-language summary of the essay outlining the research topic is also required.

Evaluation criteria of the admission exam

During the admission procedure, the ranking of applicants is established by adding their scores obtained for the research portfolio and for the oral interview. Admission to the doctoral school is strictly based on the ranking list.

The admission committee grades applicants on a 100-point scale based on (a) their previous scientific achievements, (b) the submitted research portfolio, (c) the oral interview. The scores achieved in each of the three areas are calculated as an average of the points given by the three members of the admission committee. (For the purposes of the final calculation the individual scores allocated in each of the categories are not considered any longer).  The scoring method is as follows:

a)  A maximum of 20 points may be received for previous scientific achievements/preparedness in four subcategories (a maximum of 5 points in each subcategory): 1. scientific publication (oral /e.g. conference talk/, written); 2. paper presented at a conference of the Students’ Scientific Association (1st to 3rd place or special prize at a conference or at the national conference); 3. proven involvement in scientific research; 4. complex language exam of at least B2 level recognized by the state or equivalent in a second language.

b) A maximum of 40 points may be given for the research portfolio, 10 with respect to each of the following criteria. Evaluation criteria: 1. the well-foundedness of the research topic, 2. the presentation of the disciplinary context of the topic, its delineation, 3. research objective(s), choice of the proposed methodology, 4. the ability to critically analyse and synthesize literature.

c)  A maximum of 40 points may be awarded at the oral interview, 10 with respect to each of the following criteria: 1. the development of the research problem (clear and coherent train of thoughts), 2. the presentation of the disciplinary context, 3. the novelty, topicality of the approach, 4. evaluation of answers provided to the questions raised during the oral interview.

In order to be admitted, at least 60 points out of the total 100 must be achieved. Decision on admission is taken by the University Doctoral Council upon the proposal of the DSSC, having regard to the quotas defined by the National Doctoral Council as well as the budgetary framework allocated to the doctoral school for scholarships. In taking the decision, departure from the ranking order established on the basis of the points achieved is only permitted if the budget of the doctoral school for Hungarian state scholarships is depleted and the candidate next in the ranking has requested admission only in case he/she is awarded the Hungarian state scholarship and he/she has reached two thirds of the total score applying to admissions.

Further information on admissions is available at:

CUB University Doctoral Office: Ms. Lidia Márton PhD
Address: 1093 Budapest Fővám tér 8 Office 231.
Phone: +36 1 482 5575
Email:
phd.office(kukac)uni-corvinus(pont)hu

CUB Doctoral School of Social Communication, contact: Ms. Judit Sebestény
Address: CUB Building C Office 307
Phone: +36 1 482 7399
Email:
judit.sebes@uni-corvinus.hu

 

The application should contain the following documents:

 • filled application form (download here)
 • a copied version of the degree (presenting the original)
 • a copied version of the transcript (presenting the original)
 • professional CV
 • three letters of recommendation from well-known researchers, if relevant
 • list of publications, if relevant
 • copied versions of language certificates, including one B2 level English language certificate (presenting the original)
 • the research portfolio
 • proving the payment of the application fee

Applications should be submitted to:

CUB University Doctoral Office

Address: 1093 Budapest Fővám tér 8, Office 231

The administrative fee of the admission procedure is: HUF 9000
The fee is payable by bank transfer or by cheque.

In case of bank transfer, the amount shall be wired to the following bank account number: Budapesti Corvinus Egyetem 10032000-00282857-00000000. Please type the reference number of the Doctoral Office A5SZ02200K/A50200 and „admission administrative fee” in the reference section. Cheques are available at the University Doctoral Office.

Notification on admission will be sent to applicants by the University Doctoral Office.

 

Utolsó frissítés: 2019.02.08.