Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

DOKTORI ISKOLÁK-Doctoral Schools

 

Elnök: Rostoványi Zsolt DSc, egyetemi tanár, Rector Emeritus

Egyetemi Doktori Tanács

1093 Budapest, Fővám tér 8. 233.

E-mail: rostovan@uni-corvinus.hu

Irodavezető: Horváthné Krista Zsuzsanna

Egyetemi Doktori Iroda

1093 Budapest, Fővám tér 8. 231.

E-mail: zsuzsa.krista(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

A Doktori Iroda munkatársai:

Csehné Nárai Szilvia: szilvia.narai(kukac)uni-corvinus(pont)hu (482-5329)

Elbekkal-Besznyák Judit: judit.besznyak(kukac)uni-corvinus(pont)hu (482-5071)

Márton Lidia: lidia.marton(kukac)uni-corvinus(pont)hu (482-5575)

 

A Doktori Iroda nyitvatartási rendje:

General office hours:

 

Our office is located in the main building, 2nd floor, office no. 233. The office hours changed, from now on the office is open on

Mondays between 1.00 to 3.00 pm

Tuesdays between 9 -11 am.

Wednesdays between 9-11 am and 1-3 pm;

Thursdays between 9-11 am and 1-3 pm;

 

Friday the Office is closed.


 

A doktori képzés

Az Egyetemünkön folyó oktatás legmagasabb szintjét a doktori a képzés képviseli, amely a tudományos kutatás és a felsőfokú oktatás számára készíti fel a hallgatókat. A doktori képzés két fő szakaszra tagolódik: szervezett képzés és fokozatszerzés. A szervezett képzés keretében a tudományos kutatás elméleti és módszertani ismereteit sajátítják el a doktoranduszok, valamint választott szakterületükön szereznek elmélyült szakmai ismereteket. Témavezető irányításával önálló kutatást végeznek a doktorjelöltek, s eredményeiket disszertációban foglalják össze, amelyet nyilvános ülés keretében bizottság előtt kell megvédeniük. 

 

 

Az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) a doktori képzés és fokozatszerzés legmagasabb szintű irányító és döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés és a fokozatszerzés egyetemi rendszerét, biztosítja a tudományos fokozat jó minőségét és a különböző tudományterületeken, tudományágakban odaítélendő fokozatok nemzetközi kompatibilitását.

Az EDT tagjai

Az EDT szavazati jogú tagjai kizárólag olyan személyek lehetnek, akik megfelelnek a törzstagság feltételeinek. A szavazati jogú tagok egyharmada nem lehet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel. Az intézmény Professor Emeritusa az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek minősül. Az EDT tagjainak kiválasztása során törekedni kell arra, hogy az Egyetemen művelt valamennyi tudományág és DI arányos képviseletet kapjon. Az EDT 12 belső és 6 külső szavazati jogú tagból, azaz összesen 18 szavazati jogú tagból áll.

Tanácskozási joggal állandó meghívottak az EDT üléseire az Egyetem tudományos rektor-helyettese, a karok dékánjai és a doktorandusz-hallgatók egy képviselője. Tanácskozási joggal az EDT üléseken jelen lehetnek a DI-k delegált képviselői is.

Az EDT elnöke az Egyetem valamelyik akkreditált doktori iskolájának nemzetközileg elismert, akadémiai doktori címmel rendelkező törzstagja lehet, beleértve a Professor Emeritus/Emerita törzstagokat is.

Az EDT elnökét, további tagjait és póttagjait a Szenátus választja meg öt évre. Az elnök és a tagok egymást követő időszakokban többször újraválaszthatóak. Az EDT választott tagjainak személyére – a doktori iskolák és a leköszönő EDT véleményét figyelembe véve – a rektor tesz javaslatot. Tagjai közül az EDT – az elnök javaslata alapján – egy vagy két elnökhelyettest választhat, akik az elnök által meghatározott hatáskörökben helyettesítésre jogosultak.

Az EDT

 • állást foglal a DI-k működésének általános érvényű kérdéseiben és irányelveket állapít meg a működésük számára;
 • véleményezi a DI-k létesítésének, illetve módosításának javaslatát, indokolt esetben kezdeményezi DI-k megszüntetését;
 • a DIT javaslatát figyelembe véve megválasztja a DI-k vezetőit, megbízza, illetve felmenti a DIT tagjait;
 • a Szenátus részére rendszeresen értékeli az egyetemen folyó doktori képzést és fokozatszerzést, a DI-k munkáját;
 • javaslatot tesz a Szenátusnak a költségtérítési díjak mértékére és felhasználási rendjére;
 • dönt az Országos Doktori Tanács (a továbbiakban: ODT) által meghatározott magyar állami ösztöndíjas helyeknek az Egyetem DI-i közötti elosztásáról;
 • a DI-k előterjesztése alapján megvitatja a felvételi rangsorokat és dönt azok elfogadásáról, illetve az egyéni képzésre jelentkezettek, valamint a külföldi hallgatók felvételéről;
 • a DI-k előterjesztése alapján dönt a kreditszabályzatról és a komplex vizsga teljesítésének kritériumairól;
 • meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen nyelvként (első nyelvvizsga) elfogadható nyelvek listáját;
 • jóváhagyja a DI-k SZMSZ-ét;
 • jóváhagyja a komplex vizsga bizottságot;
 • a komplex vizsgát tett doktorandusz-hallgatók esetében dönt a kutatási és disszertációs szakaszba való belépésről;
 • a DI-k előterjesztése alapján dönt a doktorandusz-hallgató zárt védés iránti kérelméről;
 • dönt a doktori fokozat és a habilitált doktori cím odaítéléséről, a külföldön szerzett doktori fokozat honosításáról, és a fokozatok visszavonásáról;
 • véleményezi a Szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori illetve, a tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztéseit.

Az EDT elnökének hatáskörébe tartozik a tanács ülésének összehívása, a napirend megállapítása, az előterjesztők kijelölése, ad hoc bizottságok felkérése és a tanácskozások vezetése.

Az EDT határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele jelen van. Az EDT döntése érvényes, ha jelen levő tagjainak egyszerű többsége „igen”-nel vagy „nem"-mel szavaz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Titkos szavazást kell elrendelnie az elnöknek személyi ügyekben (DI vezetők, doktori fokozat, honosított doktori fokozat és habilitált doktori cím odaítélése) és, ha azt az EDT valamelyik tagja kezdeményezi, és kezdeményezését az EDT jelen levő tagjainak több mint a fele támogatja.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

 

Az Egyetemi Doktori Szabályzat mellékletei

 

Egyéb dokumentumok:

 

HIVATKOZÁSOK

Utolsó frissítés: 2018.12.04.