Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

2019/2020. TANÉV II. (Tavaszi) FÉLÉVÉNEK SZORGALMI IDŐSZAKÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel módosítása

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA:

 2020. 02. 03. –  02.16.

1. BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ - MINDEN KÉPZÉS

Alap – és osztatlanképzés nappali munkarend:
2020. 02. 03. (07:45) 02.16. (23.59)

Mester- és szakirányú továbbképzés minden munkarend:
2020. 02. 03. (13.15) 02.16. (23.59)

2. VÉGLEGES TANTÁRGYFELVÉTELI IDŐSZAK (tárgyleadás/felvétel) - MINDEN KÉPZÉS

Alap – és osztatlanképzés minden munkarend:
2020. 02. 03. (07:45) – 02.14. (12.00)

Mester- és szakirányú továbbképzés minden munkarend:
2020. 02. 03. (13.15) – 02.14. (12.00)

 

3. KIEGÉSZÍTŐ TANTÁRGYFELVÉTEL (CSAK TANTÁRGYFELVÉTEL) - MINDEN KÉPZÉS

 2020. 02. 14. (16.00)02. 16. (12.00)

Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

 

FELVÉTELT NYERT (GÓLYÁK) ÉS ÁTVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA:

2020.02.04. (18.00) –  02. 16. (23.59)

Bejelentkezés és tárgyfelvétel kizárólag azon hallgatók számára lehetséges, akik a gólya tájékoztatóban megjelenítettek szerint a beiratkozási lapot aláírták!

 

1. BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ

Mesterképzés és szakirányú továbbképzés minden telephelyen: 2020.02.04. (18.00) 02. 16. (23.59)

2. TANTÁRGYFELVÉTEL ÉS LEADÁS

Mesterképzés és szakirányú továbbképzés minden telephelyen: 2020.02.04. (18.00) – 02.14. (12.00)

3. KIEGÉSZÍTŐ TANTÁRGYFELVÉTEL (CSAK TANTÁRGYFELVÉTEL)

2020. 02. 14.(16.00) – 02. 17. (12.00) 

 

Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

II. SZORGALMI IDŐSZAK

2020.02.10. – 05. 16.

Első tanítási nap

- nappali tagozaton: 2020.02.10

- levelező és esti tagozaton: órarend szerint

1.  BEJELENTKEZÉS

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren (továbbiakban NEPTUN rendszer) keresztül be kell jelentkeznie, és nyilatkoznia arról, hogy az adott félévben
a.) folytatja-e tanulmányait (aktív státusz), vagy
b.) hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz).

Aktív félév
Létrejöttének feltételei:
a.) bejelentkezés a Neptun rendszer felületén,(az adott félév „aktiválása”)
b.) legalább egy tárgy felvétele

Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb 2020. március 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

Automatikus („kényszer”) passziválás
Amennyiben a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést és legalább egy tárgy felvételét nem végzi el, adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt a Tanulmányi Iroda hivatalból passzív félévre helyezi a hallgatót a regisztrációs időszakot követő napon. (2020.02.17)

 Regisztrációs időn túli aktiválás/passziválás
 A hallgató az oktatási dékán-helyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését (aktiválás), vagy nyilatkozatának visszavonását (passziválás), legkésőbb 2020. március 14-ig. (NEPTUN rendszerből indítható kérelem - Aktivalas ill.Passzivalas).

 Adatváltozás bejelentési kötelezettség
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15. napon jelezni a Tanulmányi Irodában (tanulmányi előadójának) és egyúttal az adatváltozást igazoló dokumentumo(ka)t bemutatni (például személyazonossági igazolvány, magyar útlevél, születési/házassági anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, honosítási okirat). Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a hallgatót terhelik!

2. KÉRVÉNYEK LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

NEPTUN RENDSZERBŐL INDÍTHATÓ KÉRVÉNYEK

(Ügyintézés/Kérvények menüpont)

Időszakhoz kötött kérvények

Aktiválási kérelem/ Passziválási kérelem (Aktivalas/Passzivalas)
Minden hallgató számára (lásd fentebb).

Elérhető: - aktiválás - 2020. február 17 - március 14.
                - passziválás - 2020. január 02 – március 14.

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (KTR)
Csak nappali munkarendű hallgatók számára!

Figyelem!
Csak olyan tárgy esetében kérhető, melyet a hallgató előzetesen a tárgyfelvételi időszakban az adott félévre felvett.

Vonatkozó szabályzatok: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – továbbiakban TVSZ24. §
(A szabályzat 2020.01.21-én érvényes változata)

2020. február 03 - február 16.

Kreditbefogadási kérvény (GTK_kredit)
Csak esti és levelező munkarendű hallgatók számára!

Figyelem!
A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda a kérvényt ún. formai okból elutasíthatja.
Vonatkozó szabályzatok: TVSZ 8.§.

Elérhető: 2019. december 16 – 2020. március 01.

Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (MINTKIV)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzatok: (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 1.§.)

Elérhető: 2020. február 03. – február 14.

Kérelem tantárgy törlésére/felvételére regisztrációs határidőn túl: (TANULM_EGYEB_TARGY_TORLES_FELVETEL)
Minden hallgató számára

A regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben és térítés ellenében – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig.
Vonatkozó szabályzat: TVSZ 23.§ (6)

Elérhető: 2020. február 17- február 23.

Szakváltási kérelem (SZAKV)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzatok: TVSZ 36. §

Elérhető: 2019 december 14 – 2020. január 31.

Képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltási kérelem (MUNKARV)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzatok: TVSZ 36. §

Elérhető: 2019. december 14 – 2020. február 15.

Az időszakhoz kötött kérvények esetében a határidő jogvesztő!

 

 

Állandó kérvények

Dékáni/rektori méltányosság (DM/RM)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzat: TVSZ – 11.§.; TVSZ – 12.§.

Tévesen befizetett díj visszaigénylés kérelem (TEVD)
Minden hallgató számára

Figyelem! A visszafizetés, csak abban az esetben történik meg, ha a hallgatónak nincs „aktív” pénzügyi tétele 

HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ KÉRELMEK
(BCE-GTK Hallgatóknak/Kérvények és formanyomtatványok menüpont)

A kérvényeket minden esteben az adott szak tanulmányi előadójának kell benyújtani!

Tárgybefogadási kérelem
N
appali munkarendű hallgatók számára

Határidők:
- belföldi/külföldi részképzés esetén március 15-ig
- egyéb esetben február 20-ig (Tárgybefogadási kérelem formanyomtatványon).

 A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda munkatársa a kérvény átvételét megtagadhatja.

 

 További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

3.  KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

A 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési/önköltség díj, ill. ha bármilyen korábbi féléves aktív pénzügyi tétele van, akkor azon tartozásainak is befizetése/teljesítése.

A FÉLÉVES ÖNKÖLTSÉGI DÍJ TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

           2020. FEBRUÁR 2.

A 2012 szeptemberében, vagy azt követően nappali munkarendben felvételt nyert, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

a részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

a szakirányú továbbképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

továbbá a 2019//2020 tanév második félévében tanulmányaikat megkezdő (beiratkozó) nappali munkarendű mester képzésben és szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatóknak.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy az átutalt összeg gyűjtőszámlára érkezése 2-3 munkanapot vesz igénybe!!!!!

- A 2012. szeptemberében, vagy azt követően nappali munkarendben felvételt nyert, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

· A részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

· A szakirányú továbbképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak.

 

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG befizetése:

Amennyiben nem a hallgató fizeti az önköltségi díjat, úgy számlakérő nyomtatvány leadására van lehetősége az önköltségi díj befizetésének határidejéig. A nyomtatványt a szamla@uni-corvinus.hu címre e-mailben kell elküldeni.

A számlakérő nyomtatvány megtalálható a honlapon (Kar > Hallgatók > Kérvények és formanyomtatványok).

A fentebbi határidőt követően számlakérő nyomtatvány befogadására nincs mód!

A befizetések gyorsítása érdekében az elkészült számlák személyes átvételére van lehetőség a Bevételi Pénzügyi Irodában: C épület 613. szoba, munkanapokon 9.00-12.00; 13.00-15.00 óra között.

A RÉSZLETFIZETÉS RENDJE

A BCE hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat alapján részletfizetést kérelmezhet amennyiben:

1.       a hallgató legalább egy aktív félévvel rendelkezik, és

2.        nincs/nem volt lejárt pénzügyi tartozása az Egyetem felé.

A kérelem a neptun pénzügyek menüpontból a kiírt önköltség soráról indítható.

A kérelem leadásának határideje az önköltség befizetési határideje:2020.02.02.

A határidők elmulasztása a fizetési könnyítések igénybevételének elvesztésével jár!

Figyelem!
A fentiek értelmében az első féléves, Gólya hallgatók nem élhetnek ezzel a lehetőséggel.

FONTOS TUDNIVALÓK A RÉSZLETFIZETÉSSEL KAPCSOLATBAN

1.       Nem adható részletfizetési kedvezmény az önköltség Diákhitellel történő teljesítése esetén.

2.       Amennyiben a hallgató fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy hallgatói jogviszonya megszüntetésre kerül a HTJSZ 26.§ (12) bekezdésben meghatározott eljárás szerint.

3.       A Neptunban kiírt pénzügyi tételekkel kapcsolatban az alábbiakra figyeljenek:

a.           A kérelem leadásának, elbírálásának időpontjától függetlenül figyeljen arra, hogy az első részlet teljesítéséhez időben utalja át a teljes összeget a gyűjtőszámlára.

b.           A költségtérítés/önköltség és az idegen nyelvi képzési hozzájárulás megfizetése SimplePay online fizetési rendszerrel nem lehetséges csak gyűjtőszámlára utalással.

c.            A részletfizetési kérelem engedélyezését követően az addig egyösszegben kiírt önköltség megosztásra kerül, 50%-50%-ban, és az első részlet teljesítését a Hallgatónak kell megtenni a gyűjtőszámláról. A teljesítés nem automatikus.

DIÁKHITEL 1, 2

Az önköltség Diákhitelből történő megfizetésének rendje:

Diákhitel igénybevételéről, valamint annak CORVINUS javára való engedményezéséről szóló Nyilatkozat leadásának végső határideje

 2020. január 20 – 2020. február 15.

Fizetési határidők diákhitel igénylés pozitív elbírálása esetén:

 A teljes önköltség megfizetésének határideje a diákhitel folyósításának időpontja: 2020. március 31.

Részletes tájékoztatás a Neptun belépő oldalakon található

Figyelem!
Diákhitelügyintézés az Ügyfélkapun keresztül is lehetséges.
Ebben az esetben a személyes megjelenés és papíralapú dokumentumok használata nélkül köthető meg a szerződés.

A Diákhitel igénylésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és határidők:

A hallgató Diákhitel1(DH1) által történő finanszírozás esetén a Diákhitel engedményezés elindításával, Diákhitel2 (DH2) által történő finanszírozás esetén a Diákhitel
szerződésszámának rögzítésével nyilatkozik arról, hogy az önköltségét/költségtérítési díját Diákhitelből fogja teljesíteni. A „Diákhitel 1”, „Diákhitel 2” igénybevételéről szóló formanyilatkozat elérhető a Neptunon.

A halasztott fizetési lehetőségét csak a Diákhitel1 engedményezése és/vagy Diákhitel2 igénylése mellett tudjuk biztosítani.

DIÁKHITEL 1

Amennyiben a hallgató Diákhitel1-ből szeretné kiegyenlíteni az önköltség összegét, minden esetben szükséges benyújtani a nyilatkozatot elektronikus úton a Neptunon keresztül a diákhitel igényléséről és a CORVINUS–ra történő engedményezésről. Csak ebben az esetben módosítható egy későbbi dátumra a kiírt tétel (tételek) befizetési határideje.

Az engedményezést a Diákhitel Központokon keresztül kezdeményezhetik, melyről a részletes tájékoztató a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer felületére történő belépő oldalon megtalálható. (https://neptun3r.web.uni-corvinus.hu/hallgatoi_1/login.aspx)

DIÁKHITEL 2

 Abban az esetben, ha a hallgató Diákhitel2-ből szeretné kiegyenlíteni az önköltség összegét szerződéskötést követően mindenképpen jeleznie kell azt az Egyetem felé, a Diákhitel2 szerződésszámának Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül való rögzítésével és a kiírt tételhez kötésével.

Csak és kizárólag azon kiírt tétel befizetési határideje kerül módosításra a Tanulmányi Irodában, mely mellé a Diákhitel2 szerződésszám fel lett rögzítve. Részletes tájékoztató a Diákhitel2 igényléssel kapcsolatban, a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer felületére történő belépő oldalon megtalálható. (https://neptun3r.web.uni-corvinus.hu/hallgatoi_1/login.aspx)

Amennyiben a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben való kötelezettségének eleget tett és a nyilatkozatot beadta a Neptunban, a tételek módosított befizetési határideje mindkét esetben a Diákhitel Központ aktuális fizetési határidejére fog módosulni.

Diákhitel ügyintéző a Gazdálkodástudományi Karon:

Tornay Gáborné; 175-ös iroda

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hallgató Diákhitel2-re vonatkozó igényét nem az Egyetemen nyújtja be, ennek tényét diákhitel szerződésszámának Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül való rögzítésével kell igazolnia.

Abban az esetben, ha a hallgató Diákhitel szerződése mégsem kerül megkötésre, vagy azt nem engedményezte a BCE javára a beiratkozási időszak végéig, és egyben nem is fizette be eddig az időpontig a költségtérítési díját, de módjában állt beiratkozni, akkor a HTJSZ alapján felszólítjuk a díjfizetésre, amelynek 5 napon belül eleget kell tennie, ellenkező esetben megszüntetésre kerül a hallgatói jogviszonya a díj meg nem fizetése miatt.

SAJÁTOS SZABÁLYOK KREDITARÁNYOSAN FIZETŐK ESETÉBEN

Amennyiben a hallgatónak kreditarányosan kell fizetnie (képzési időn túl), akkor a teljes félév önköltség/költségtérítési díja kerül kiírásra mindaddig, amíg a hallgató nem jelzi konkrét tárgyfelvételi szándékát (Tárgy kódja, neve, kreditszáma) a Tanulmányi Irodában, a szakos tanulmányi előadójánál, ügyfélfogadási időben (ezt e-mailben is elfogadjuk.)

Ez alapján a tanulmányi előadó módosítja a kiírt tételt, melynek befizetése után a hallgató maga veszi fel a tárgyakat a regisztrációs időszakban (vagy vette fel az előzetes időszakban). Ezért javasolt, hogy minél hamarabb, de legkésőbb január 29-ig, a hallgató keresse meg a tanulmányi előadóját, hogy a beiratkozási időszak megkezdése előtt módosítható legyen az önköltségének/költségtérítésének díja.

Minden egyéb – jelen levél korábbi részeiben megfogalmazott – szabály a kreditarányosan fizető hallgatókra is vonatkozik.

Amennyiben a megadott tantárgyakhoz képest utólag módosít a tárgyfelvételén a regisztrációs időszak végéig, akkor a kreditarányos önköltségi térítési díj ennek megfelelően változtatásra kerül a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a tárgyfelvétel lezárását követően. A módosított díj befizetési határideje 2020. március 5-e lesz.

FIGYELEM! Ameddig a hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a NEPTUN rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

4. ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

Amennyiben a hallgató elhasználta az államilag támogatott féléveit (12 félév), erről nyilatkoznia kell.

- Amennyiben a hallgató a nyilatkozati kötelezettségének nem tesz eleget és a Tanulmányi Iroda a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státusz módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési/önköltségi díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

 - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Gólyáknak c. menüpontban „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból.

A Felsőoktatási Információs Rendszer központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után– a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével.

(https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

5. FONTOSABB DÁTUMOK A SZORGALMI IDŐSZAKBAN

Projekthét: 2020. április 06– 09.
Részletes tájékoztató később lesz elérhető a honlapon

Tavaszi szünet: 2020. április 13 – 18.

Előzetes tárgyfelvétel (őszi félévre):

- alap-, és osztatlanképzés: 2020. június 01. 07.45 – június 07. 23:59
- mester-, és szakirányú továbbképzés: 2020. június 01. (13.15) – június 07. (11.59)

6. VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK

Vizsgaidőszak: 2020. május 18. – június 19.

Vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára:

- alap-, és osztatlanképzés: 2020. május 04. (07.45) – május 08. 11:59
- mester-, és szakirányú továbbképzés: 2020. május 04. (13.15) – május 08. 11:59

Vizsgajelentkezés (minden hallgató): 2020. május 08. 12.00 – június 18.

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató a későbbiekben lesz elérhető.

7. ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

A 2019/2020 tanév II. (tavaszi) félévének szakdolgozat leadásával, és a záróvizsgára való jelentkezéssel kapcsolatosan külön tájékoztatót fogunk készíteni.

1. Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alapszakos hallgatók részére:

- alap-, és mesterszak: 2020. május 04. (hétfő) (16.00)

 2020. május 11. (hétfő) (16.00) HTJSZ alapján
- szakirányú továbbképzés: 2020. május 11. (hétfő) (16.00)
 2020. május 18. (hétfő) (16.00) HTJSZ alapján

2. Záróvizsga időszak
- alapszakos hallgatóknak:
2020. június 15.– június 19.;
- mesterképzési szakok és szakirányú továbbképzések hallgatóinak:
2020. június 15.– június 26. között kerül megszervezésre.

 További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

Utolsó frissítés: 2020.01.30.